Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

System Wynagradzania – zaprojektuj swój system
17 sierpnia, 2021

System Wynagradzania – zaprojektuj swój system

 • Na czym polega audyt systemu wynagradzania ?
 • Co może w systemie nie działać prawidłowo ?
 • Jakie możemy mieć strategie i systemy wynagradzania ?
 • Jak funkcjonują płace zasadnicze
 • Czym jest premiowanie zadaniowe ?

Jeśli jesteś na tej stronie  i potrzebujesz informacji o analizie efektywności systemu wynagradzania, o etapach projektowania, o możliwych  strategiach i modyfikacjach systemu – zapraszamy Cię do przeczytania poniższych informacji.

W wielu tematach znajdziesz  poszerzenie wiedzy w postaci odesłania do bardziej szczegółowego opracowania. Zapraszamy również do kontaktu z naszym konsultantem

Audyt systemu  wynagradzania – na czym polega ?

Analiza systemu wynagradzania obejmuje wszystkie jego typowe elementy oraz te które z tym systemem współpracują lub mogą wywierać wpływ. Audyt ma na celu stwierdzenie „gdzie jesteśmy” ? czym dysponuje Organizacja ? Jaki potencjał ma badany system ? Gdzie są obszary potencjalnych działań rozwojowych?

Analizujemy i sprawdzamy poprawność działania w następujących obszarach:

 • Jakiego rodzaju mamy system i jak bardzo jest zaawansowany ?
 • Czy istnieje strategia wg której działa system motywacji płacowej ?
 • Jakie składniki tworzą system główny i jakie systemy z nimi współpracują?
 • Rola i udział oraz motywacyjny charakter poszczególnych składników
 • Badanie zadowolenia pracowników i kadry
 • Koszty i efektywność systemu
 • Zgodność i rozwiązania formalno prawne
 • Sytuację w rozmowach społecznych – jeśli mamy partnera społecznego w rozmowach
audyt wynagrodzeń

Działanie konsultingowe:

 • Identyfikacja obszarów koniecznej korekty / rozwiązania wysoce kosztowe z niskim zwrotem/ niemotywacyjne/ niezgodne z zasadami/ niezgodne z przepisami/ obszary konfliktowe/
 • Identyfikacja obszarów gdzie system spełnia minima ale zalecana jest korekta/ rozwój/ uzupełnienie/ zastąpienie obecnych nowymi rozwiązaniami
 • Identyfikacja obszarów systemu o wysokim potencjale – rozwiązania prawidłowe, nowoczesne, motywacyjne – analiza skuteczności działania, rozwoju
 • Analiza systemu w stosunku do wymagań organizacji/ planów / strategii ( patrz kolejny punkt) – czy obecne nawet prawidłowe rozwiązania systemu wynagrodzeń są gotowe do realizacji przyszłych wymagań biznesowych / organizacyjnych

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie – zobacz nasze oferty

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha
powiązane z tym wpisem oferty naszej grupy doradców i trenerów

Polityka i strategia płacowa – do czego służą ?

Audyt pozwala nam zorientować się jaki mamy aktualny stan systemu. Strategia i polityka – jeśli jest – pozwala określić wymagania w stosunku do systemu motywacji płacowej.

Aby prawidłowo określić strategię i politykę procesów HR  w tym systemów motywacji płacowej konieczna jest wiedza i doświadczenie biznesowe. Wiedza o celach rozwojowych i inwestycyjnych organizacji, o specyfice biznesu i rynku, o ewentualnych wahaniach i koniunkturze rynku, o konkurencji, itp. Całość z języka biznesowego, finansowego i często również prawniczego, makroekonomicznego w przypadku dużych podmiotów międzynarodowych należy „przetłumaczyć” na język HR, systemów, narzędzi –  które mają w przemyślany sposób wspierać cele strategiczne firmy – w tym oczywiście jej  wizję , misję

Modyfikując lub projektując dobry system wynagradzania warto rozważyć:

 • Jakie cele rozwojowe, inwestycyjne, kapitałowe organizacja planuje?
 • Jakich zasobów ludzkich będziemy potrzebować – jakich kwalifikacji i kompetencji?
 • Jakiego poziomu kompetencji i zaangażowania potrzebujemy na szczeblach zarządzania
 • Jakiego rynku pracowników się spodziewamy ? jakich kompetencji? Konkurencyjności? Oczekiwań finansowych i motywacyjnych?
 • Jakie pojawią się nowe zawody, nowe stanowiska pracy i jak będą działały w obecnych strukturach ?
 • Jak nowe technologie, automatyzacja, cyfryzacja wpłyną na procesy personalne?
 • Czy będą realizowane procesy sukcesji i jakich stanowisk to szczególnie dotyczy
 • Czy potrzebujemy kształcić własnych menedżerów, liderów?
 • Jakie wartości organizacyjne chcemy promować i motywować do ich realizacji?
 • Jak będziemy zarządzać zespołami? Kto to będzie ? Jak będziemy ich angażować?
 • Jak chcemy zarządzać zaangażowaniem, zadowoleniem klimatem organizacyjnym
 • Na jakich modelach kompetencyjnych będziemy pracować ?
 • Te oraz wiele podobnych pytań i obszarów w zależności od specyfiki firmy

Działanie konsultingowe:

 • Jeśli jest strategia – analiza zgodności systemu wynagradzania i narzędzi motywacyjnych ze strategią i polityką firmy
 • Jeśli są jedynie wytyczne i oczekiwania zarządu/ właściciela – budowa i opisanie strategii, przeniesienie wymagań na systemy i narzędzia, zaplanowanie działań wdrożeniowych
 • Jeśli nie ma strategii personalnej / systemów wynagradzania a powinna być ( jest oczekiwana) – analiza procesów, biznesowych, finansowych, prawnych, itp. wsparcie procesu ustalenia wytycznych dla strategii , ustalenie celów oraz opisanie strategii
 • Jeśli strategii nie ma i nie jest wymagana ( np. typ organizacji, wielkość organizacji, oczekiwania właściciela, sposób działania nie wymaga planów długo okresowych) w takim przypadku koncentrujemy się na bieżących potrzebach

Płace zasadnicze – nowoczesne strategie

Płace zasadnicze to podstawowe  narzędzie systemu wynagradzania pracowników. Błędy i niedoskonałości w płacach zasadniczych  zazwyczaj powodują brak motywacyjnego działania pozostałych narzędzi, systemów motywacyjnych.  Np. premiowanie nie działa motywacyjnie – nawet jeśli jest prawidłowo zaprojektowane – jeśli płaca zasadnicza ( sposób jej obliczania, wysokość)  budzą  wątpliwości lub konflikt. Płace zasadnicze, tabela płac zasadniczych, zasady obliczania, wysokości, przyrosty, awanse płacowe, współczynniki płac rynkowych, sposób zmapowania i ułożenia w grupy płacowe to wszystko daje lub odbiera motywacyjność płac zasadniczych.

 

Projekty w tym zakresie mogą dotyczyć

 • Optymalizacji polityki płac zasadniczych
 • Weryfikacji klasyfikacji stanowisk pracy – procesy wartościowania pracy
 • Budowy tabeli płac zasadniczych
 • Budowy systemu zarządzania płacami zasadniczymi
 • Ustalenia polityki płacowej –prorynkowej ( analizy rynkowe)
 • Systemy oceny i awansu płacowego

Działanie konsultingowe:

 • Optymalizacja struktur stałych wynagrodzeń poza płacą zasadniczą
 • Procesy identyfikacji wartości stanowisk pracy – opisy stanowisk pracy, mapy kompetencji zawodowych, modele kompetencji behawioralnych
 • Procesy analizy i wyceny stanowisk pracy – wartościowanie stanowisk pracy, klasyfikacje stanowisk pracy, mapowanie stanowisk pracy
 • Budowa i parametry tabeli płacowej
 • System zarządzania płacami zasadniczymi
 • Systemy oceny / promocji pracowników w zakresie systemu awansu płacowego
 • Korelacje systemu płac zasadniczych z systemami rozwoju zawodowego
 • Korelacje systemu płac zasadniczych i benefitów z efektywnością i wynikami

Premiowanie – obszar wyników i efektywności

Projekty związane  z premiowaniem dostarczają dużą różnorodność działań i współpracy. Obecnie dominują systemy zadaniowe zatem poza obszarem HR często wkraczamy w obszary zarządzania KPI / procesów/ rozliczania projektów/ systemy zadaniowe/ controlling/ raportowanie. Premiowanie również ewaluowało z premiowania powszedniego na rzecz premii celowych, często zespołowych lub związanych z określonym procesem, celem, wskaźnikiem KPI.

Projekty w tym zakresie mogą dotyczyć:

 • Identyfikacji i stworzenia systemów premiowania zadaniowego
 • Stworzenie systemu zarządzania wieloma premiami  zadaniowymi
 • Systemy prowizyjne
 • Systemy nagrodowe
 • Systemy bonusów płacowych związanych  z wynikami

Działanie konsultingowe:

 • Systemy zarządzania KPI, BSC, Controlling, raportowanie, karty zadań
 • Rozliczanie efektywności projektów
 • Systemy premiowania zadaniowego, prowizyjnego, KPI
 • Systemy nagradzania
 • Shadow management i mentoring dla kadry kierowniczej

Korelacje systemu wynagrodzeń

System wynagradzania nie pozostaje w oderwaniu od innych systemów zarządzania, organizacji pracy, motywacji i rozwoju.

Najczęściej realizowane projekty współdziałające z systemem wynagradzania to:

 • Systemy zarządzania KPI – dla potrzeb systemów premiowania menedżerów
 • Systemy zarządzania przez zadania/ cele MBO – dla systemów premiowania zadaniowego
 • Optymalizacja, projekty, wdrożenia systemów controllingowych
 • Opisy stanowisk pracy, optymalizacje procesów, matryce kwalifikacji zawodowych, matryce kompetencyjne, systemy oceny okresowej – dla potrzeb płac zasadniczych
 • Optymalizacje, polityka rekrutacyjna i selekcje ( pracowników i kadry kierowniczej), narzędzia diagnostyczne predyspozycji osobowych, Assessment Center – dotyczy całego systemu wynagradzania/ pakietu motywacyjnego
 • Ścieżki kariery zawodowej – modele kwalifikacyjne, kompetencyjne, systemy oceny
 • Optymalizacje procesów wdrożeniowych, onboarding, akademie rozwoju, mentoring, ścieżki kariery zawodowej, procesy sukcesji – korelacja pakietu motywacyjnego z pakietem rozwojowym
 • Zarządzanie zaangażowaniem i zadowoleniem pracowników – badania kultury organizacyjnej, badania zaangażowania, badania komunikacji, sprawności zarządzania, oceny i feedback 360, zarządzanie wartościami, benefity, organizacja pracy, zarządzanie wielopokoleniowe, zarządzanie różnorodnością, work-life balance – kompleksowe zarządzanie pakietem motywacyjnym w tym systemem płacowym
wynagrodzenia-i-systemy-HR

Działanie konsultingowe oraz Interim Management: 

 • HR Interim Manager / CEO Interim Manager – kompleksowe wsparcie procesów HR, zarządzanie wynikami  w organizacji
 • Opracowanie, wdrożenie, wsparcie zarządzania KPI / MBO / BSC
 • Opracowanie, wdrożenie systemów controllingu
 • Kompleksowe systemy HR w zakresie: wizerunek, rekrutacje, wdrożenia, ocena, rozwój, zaangażowanie, motywacja, wartości, itp.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie – zobacz nasze oferty

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha
powiązane z tym wpisem oferty naszej grupy doradców i trenerów

Kategorie Wpisów – Blog