Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Konsulting i Audyty
konsulting HR

Kto korzystał z naszych usług ?

system wynagradzania
 • Audyt systemów motywacji płacowej
 • Optymalizacja systemów wynagrodzeń
 • Nowy system motywacji płacowej
 • System benefitów
 • Analiza rynkowa
 • Wartościowanie i tabela płac
 • System premiowania
Zobacz opis usługi

Budowa i projektowanie systemu wynagrodzeń

Usługa Doradcza

Nowoczesny system wynagrodzeń jest obecnie złożony z wielu elementów ze sobą współdziałających. Są to opisy stanowisk pracy, wymagania kwalifikacyjne, profile kompetencyjne, systemy oceny zarówno kwalifikacji jak i kompetencji. To wszystko wpływa na wynagrodzenia zasadnicze, tabele płac i klasyfikacje stanowisk do kategorii zaszeregowania. Proces analizy i wartościowania stanowisk pracy pozwala na właściwe określenie pozycji stanowiska pracy w systemie płacowym. Wartościowanie wykorzystuje informacje zawarte w opisach stanowisk pracy dotyczące wymaganych kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji, odpowiedzialności oraz innych parametrów takich jak wpływ na wyniki KPI, kontakty zewnętrzne, wymagane predyspozycje osobowościowe na danym stanowisku. Im bardziej złożone stanowisko, bardziej specjalistyczne, o większej odpowiedzialności to jego wartość w systemie płacowym jest większa. Często również wartość potwierdzana przez raporty i badania rynkowe płac. Systemy podwyżek, regulacji, awansu płacowego bardzo często korelują z systemem ocen pracowniczych, oceną – feedback 360.

Pracownik może posiadać równie silną motywację do rozwoju na zajmowanym stanowisku. Szczególnie dotyczy to stanowisk menedżerskich gdzie awans pionowy nie jest tak częsty i dynamiczny jak na niższych stanowiskach.

Nowoczesny system wynagradzania to również premiowanie i nagradzanie pracowników. Premiowanie zadaniowe często  wykorzystuje systemy zarządzania KPI i systemy  MBO – zarządzania przez cele. Premiowanie pracowników ich zdolność motywowania i angażowania to jeden z dominujących tematów HR w systemach wynagrodzeń.

Jeśli szukasz wiedzy szkoleniowej polecamy: Systemy Wynagradzania i Premiowania Szkolenie dla HR  oraz  menedżerów i liderów zespołów

strategia firmy
 • Audyt systemu zarządzania strategicznego
 • Misja, wizja, wartości
 • Strategiczna restrukturyzacja i reorganizacja firmy
 • Budowa strategii
 • Audyt strategiczny
 • Analizy strategiczne
 • Komunikacja strategii
Zobacz opis usługi

Doradztwo Strategiczne  – Strategia w Organizacji

Strategia w organizacji jest jej kierunkiem działania i na jej podstawie powstają cele strategiczne w poszczególnych obszarach. Budowa strategii to często  szereg czynności analitycznych pozwalających zbadać nasze mocne i słabe strony oraz jakie mamy  szanse i zagrożenia  dla powodzenia naszych planów. Często wykorzystywaną analizą jest analiza SWOT. Każda strategia w organizacji potrzebuje systemu, który będzie zarządzał poziomem operacyjnym jej realizacji. Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard) jest jednym z narzędzi pozwalających na systemowe zarządzanie celami, monitorowanie poziomu wyników. Zarządzanie KPI – doradztwo MBO  to jeden z kluczowych obszarów wsparcia realizacji celów strategicznych. Cele wymagają  odpowiedniego motywowania, szczególnie kadry  menedżerskiej. Tutaj z pomocą przychodzą nam specjalistyczne systemy premiowania i nagradzani  oparte na MBO – czyli budowa projektowanie systemu wynagrodzeń.

W obszarach rozwojowych i komunikacji strategii  doskonałym narzędziem wsparcia monitorowania rozumienia i alokacji celów strategicznych jest system: Synergia dialog strategiczny.

Jeśli szukasz wiedzy szkoleniowej polecamy: Zarządzanie Strategiczne Szkolenie dla menedżerów, rad nadzorczych i właścicieli. Nowoczesny Strateg to program w ramach którego wyjaśniamy jak powstaje misja, wizja, wartości, cele strategiczne. Jak pracują zespoły monitorowania strategii, jakie cechy ma nowoczesny menedżer zarządzający strategicznie.

Ocena okresowa pracowników
 • Audyt systemów rozwoju, komunikacji i motywacji
 • Model kompetencyjny
 • Badanie stylu zachowań i motywacji
 • Rozmowy rozwojowe
 • Ocena okresowa i feedback 360
 • Ocena okresowa i feedback 180
Zobacz opis usługi

System ocen pracowniczych – feedback 360

Każdy pracownik, zespół, lider potrzebują motywacji i budowania zaangażowania. Nowoczesny zespół potrafi dać sobie feedback o wzajemnych relacjach, komunikacji, współpracy, motywacji. Ważną role odgrywa lider, który ma obowiązek dbania o rozwój. Rozmowa okresowa z pracownikiem jest dobrą okazją do wymiany oczekiwań, zaplanowania rozwoju pracownika. Dla kadry menedżerskiej SOOP  to często ocena 360. Feedback 360 polega na wieloźródłowym udzieleniu informacji na temat danej osoby. Przykładowo są to poza przełożonym również, współpracownicy, podwładni, członkowie zespołu projektowego itp. Taka ocena pracownika połączona z rozmową rozwojową pozwala na kompleksowe i trafne doskonalenie umiejętności zarządczych i liderskich z przywództwem włącznie. W naszych projektach rozmowa okresowa z pracownikiem – menedżerem często jest oparta o Competence Navigator ocena feedback 360. Narządzie z możliwością profilowania modelu kompetencyjnego. Możemy skorzystać z modelu oryginalnego lub zaprojektować własny model kompetencyjny dostosowany do specyfiki Organizacji lub danego zespołu pracowników. System oceny pracowników często koreluje z doradztwem optymalizacją procesów HRM  gdzie mamy nowoczesne zarządzanie rozwojem.

Ważne narzędzia to opisy stanowisk pracy gdzie mamy wymagania, zadania, oczekiwany poziom wiedzy specjalistycznej, kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Modele kompetencyjne i opisy stanowisk pracy są właściwym wsparciem procesów rekrutacji, onboardingu, analizy efektywności HPI ( Human Performance Improvement)

Jeśli szukasz wiedzy szkoleniowej w zakresie oceny okresowej, rozmów rozwojowych polecamy: Rozmowy Oceniające Pracowników Szkolenie dla menedżerów i liderów zespołów. Jeśli szukasz bardziej kompleksowej wiedzy zapraszamy na Szkolenia Komunikacja wartości motywacja CSR różnorodność zaangażowanie w ramach Akademii Rozwoju i Zaangażowania

finanse w firmie
 • Audyt systemów zarządzania finansami
 • Due diligence
 • Business plan
 • Value based management
 • Analiza finansowa
 • Controlling w organizacji
Zobacz opis usługi

Doradztwo Zarządzanie Finansami

Jednym z głównych obszarów zarządzania strategicznego jest zarządzanie finansami i towarzyszące temu zarządzanie wynikami KPI. Zarządzanie KPI i MBO wymaga sprawnego systemu controllingu, odpowiednich analiz finansowych, systemu raportowania wyników, budżetowania. Jeśli czegoś nie potrafimy mierzyć, nie potrafimy tego policzyć to zazwyczaj nie potrafimy również tym zarządzać. System Zrównoważonej Karty Wyników stawiając cele w obszarach nie finansowych przekłada je na konkretne wartości w perspektywie finansowej. Wiele firm tworzy roczne plany operacyjne zawierające parametry wynikowe jakie oczekuje właściciel  lub jakie powierzono do realizacji dla Zarządu Organizacji. Również popularne jest opracowanie biznes planu gdzie są stawiane odpowiednie planowane i uzasadniane wartości KPI. Nowoczesne zarządzanie finansami często koreluje z systemami motywacji płacowej i pozapłacowej – łącząc spodziewany wynik KPI  lub wynik strategiczny z odpowiednią nagrodą. Doradztwo strategiczne – strategia w organizacji oraz zarządzanie finansami, biznes plan to główne obszary pracy nowoczesnego zarządu i menedżerów.

Jeśli szukasz więcej wiedzy  o nowoczesnym zarządzaniu finansami polecamy: Szkolenie biznes plan analiza finansowa controlling w ramach Akademii Finanse i Controlling

Poniżej obszary naszego wsparcia biznesowego:

Zarządzanie KPI-MBO
 • Audyt systemów zarządzania przez cele i KPI
 • Systemy i zarządzanie KPI
 • Strategiczna karta wyników
 • Systemy i narzędzia MBO
 • Diagnostyka skuteczności komunikowania celów
Zobacz opis usługi

Zarządzanie KPI – Doradztwo MBO

Realizacja procesów zarządzania, wykonania strategii, osiągnięcia zaplanowanych celów wiąże się ze stosowaniem odpowiednich wskaźników pokazujących efektywność działania.  Jednym z ważnych etapów procesu zarządzania jest zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności  KPI (Key Performance Indicators). Proces ten jest jednym z elementów biznes planu oraz zrównoważonej karty wyników. System KPI  pozwala na monitorowanie głównych procesów, ich wykonania oraz stanów zagrożenia.

Budowa projektowanie systemu wynagrodzeń a szczególnie systemów premiowania zadaniowego MBO to również miejsce na połączenie systemu kluczowych wskaźników efektywności oraz systemu zarządzania przez cele z systemem  motywacyjnym oraz systemami rozwoju  osobistego menedżerów. W systemach motywacyjnych kadry menedżerskiej wykorzystujemy wskaźniki KPI w systemach dla zespołów pracowników często schodzimy  do bardziej elementarnych zadań i zachowań,  w których pomagają systemy MBO (Management by Objectives). Polecamy rozpatrywanie tematu zarządzania KPI i MBO w nieco szerszym kontekście delegowania, stawiania priorytetów, zarządzania czasem, motywacji i przywództwa w organizacji. Zobacz więcej: Szkolenie przywództwo, zarządzanie, delegowanie, motywacja

opisy stanowisk pracy
 • Audyt systemów i sprawności organizacyjnej
 • Operacyjna restrukturyzacja i reorganizacja firmy
 • Struktury organizacyjne
 • Mapowanie procesów
 • Opisy stanowisk pracy
 • Analiza obciążenia pracą
Zobacz opis usługi

Restrukturyzacja Organizacji – Opisy stanowisk pracy

Jak wykonać opis stanowiska pracy? To częste pytanie w procesach optymalizacji struktur organizacyjnych, optymalizacji zatrudnienia. Opis stanowiska pracy jest podstawowym dokumentem zarządzania personalnego. Aby powstał dobry opis stanowiska pracy wskazana jest analiza potrzeb organizacji, ustalenie wzoru opisu stanowiska pracy. Głównym procesem, który opiera się na zakresach zadań, opisach stanowisk pracy, modelach kompetencyjnych jest proces rekrutacji i selekcji kandydatów. Kolejnym ważnym procesem, w którym opisy stanowisk odgrywają ważną rolę jest budowa projektowanie systemu wynagrodzeń. Aby ustalić wartość stanowiska pracy musimy znać prawidłowo określone zadania i wymagania stawiane na tym stanowisku. System wynagradzania, proces wartościowania stanowisk pracy nie kończy listy ważnych procesów w których wykorzystywane są opisy stanowisk. System ocen pracowniczych, budowa feedback 360, rozmowy rozwojowe to procesy w których poza modelami kompetencyjnymi, systemami zarządzania KPI, MBO  opis odgrywa ważną rolę. W niektórych organizacjach zachodzi potrzeba optymalizacji zatrudnienia, analizy prawidłowego wykorzystania czasu pracy, badanie obciążenia stanowisk pracy. W takich procesach korzystamy ze specjalnego narzędzia Task Navigator-analiza pracy. Narzędzie to pozwala na identyfikację koniecznych zadań i wymagań w opisach stanowisk pracy, a jednocześnie bada prawidłowe rozłożenie tych zadań na stanowiskach i stopień wykorzystania czasu pracy.  Task Navigator jest przez nas również wykorzystywany jako wsparcie procesu wartościowania a dalej oceny pracowników.

Jeśli szukasz więcej wiedzy  na temat opisów stanowisk pracy, optymalizacji struktur i optymalizacji zatrudnienia zapraszamy na: Opisy stanowisk pracy szkolenie dla HR ale również dla menedżerów – jak wykorzystać opisy w procesach rekrutacyjnych, rozwojowych, w systemach motywacyjnych.

usługi HRM
 • Audyt obszaru, systemów HRM
 • Optymalizacja procesów HR
 • Strategie personalne
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zarządzanie rozwojem
 • Zarządzanie atmosferą i zaangażowaniem
 • Zarządzanie efektywnością HPI
Zobacz opis usługi

Doradztwo – Optymalizacja procesów HRM – Zarządzanie Rozwojem

Narzędzia i systemy HRM to szczególna grupa wsparcia i doradztwa dla menedżerów i specjalistów personalnych. Pomagamy zaprojektować odpowiednią strategię personalną dostosowaną do celów strategicznych i biznesowych organizacji.  Konsultujemy proces wyznaczania odpowiedniej polityki  w obszarach HRM. Może to dotyczyć polityki rozwoju, zatrudnienia, motywacji, polityki wynagradzania czy tworzenia wizerunku pracodawcy.  Optymalizacja procesów HRM to również zarządzanie różnorodnością, zarządzanie wartościami w organizacji, zarządzanie motywacją i zaangażowaniem. W tych i innych obszarach stanowimy wsparcie szkoleniowe i doradcze dla szefów personalnych.

Jeśli szukasz więcej wiedzy  na temat optymalizacji procesów HRM, zarządzania atmosferą i zaangażowaniem w organizacji, projektów analizy efektywności HPI (Human Performance Improvement) zapraszamy na szkolenia motywacja zaangażowanie analiza efektywności HPI

Wyjaśniamy jak powstaje strategia personalna i jakie elementy zawiera, jak planujemy i zarządzamy rozwojem zasobów ludzkich w organizacji, jaką rolę pełnią rozmowy rozwojowe i narzędzia ocen okresowych, w  jakie sposób buduje się zaangażowanie, motywacje, jaka jest w tym rola systemów wynagradzania, premiowania. Kiedy i jak wykorzystać analizę efektywności HPI

Korzyści
pracy z naszymi konsultantami

Opinie naszych Klientów o wykonanych projektach

+ 48 515 803 244 Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas