Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Rozmowy Oceniające Pracowników Szkolenie

Rozmowy Rozwojowe i Oceniające – Szkolenie – OFERTA

USŁUGI SZKOLENIOWE – KURSY – MENTORING

 • Na czym polega rozmowa rozwojowa?
 • Czym są okresowe rozmowy oceniające?
 • Jaka jest rola oceny okresowej pracowników?
 • Narzędzia wykorzystywane w ocenie okresowej pracowników?
 • Modele wartości i kompetencji
 • Ocena typu 360 ocenie okresowej
 • Planowanie rozwoju pracownika
 • Stawianie celów i ocena ich realizacji
 • Psychologia komunikacji i motywacji
 • Co powoduje lęk pracownika przed rozmową rozwojową?
 • Co zniechęca menedżerów do rozmów rozwojowych?
 • Błędy w zakresie komunikacji i motywacji podczas rozmów rozwojowych
 • Dobre praktyki w zakresie przygotowania się do rozmowy rozwojowej
 • Dobre praktyki w zakresie tworzenia klimatu do rozmów rozwojowych

Czym jest rozmowa rozwojowa?

W nowoczesnej organizacji rozmowa rozwojowa jest jedną z podstawowych czynności menedżera w procesie zarządzania podległym zespołem. Rozmowa rozwojowa może mieć oczywiście charakter okresowy i być powiązana z oceną okresową pracowników. W takim przypadku będzie miała charakter systemowy. Przełożony dokonując okresowej oceny pracownika w odpowiedni sposób będzie pozyskiwał informację o oczekiwaniach i możliwościach pracownika, będzie omawiany sposób jego pracy, będzie komunikował ocenę, uzgadniał z pracownikiem dalsze plany rozwojowe. Komunikacja interpersonalna, umiejętność zarządzania emocjami, rozumienie odpowiedniej struktury rozmowy, umiejętność zadawania pytań, stosowania działań motywacyjnych jest kluczowa w rozmowie rozwojowej. Rozmowa rozwojowa może być również elementem codziennej pracy menedżera, będzie elementem procesu delegowania, elementem procesu motywowania w którym przełożony udziela informacji zwrotnej, inspiruje pracownika,  buduje jego wiarę w siebie i swoje możliwości. Rozmowy rozwojowe występują nader często przy omawianiu realizacji zadań w procesach zarządzania przez cele MBO, omawiamy wyniki premiowe których również występuje rozmowa rozwojowa, występuje w realizacji projektów gdzie omawiamy realizację zamierzonych zadań. Rozmowy rozwojowe będą dotyczyły spotkań w zakresie awansu pracownika, są elementem procesu zarządzania talentami, dotyczą również zarządzania osobami o wysokim potencjale. Rozmowa rozwojowa obecnie staje się standardem w kształceniu menedżerów. Nowoczesna organizacje zwracają szczególną uwagę aby praca menedżera była monitorowana nie tylko pod względem wyników ale również jego umiejętności zarządczych, organizacyjnych, interpersonalnych oraz również przywódczych. Wykorzystujemy w tym celu oceny typu 360. Wyniki każdej oceny jednak należy omówić w motywacyjny sposób tak by pracownika angażować a nie odbierać mu motywację.

Zatem rozmowa rozwojowa to umiejętność rozumienia i zarządzania emocjami, odpowiedniego poznawania potrzeb pracownika i wspólnego uzgadniania rozwoju, często dotyczy wsparcia mentorskiego, może w niektórych przypadkach w również być to wsparcie coachingowe.


Czym jest rozmowa oceniająca?

Rozmowa oceniająca w nowoczesnej organizacji zasadniczo nie powinna różnić się od rozmowy rozwojowej. Powinny być uwzględnione powyżej opisane elementy. Zachowanie pozytywnego klimatu, odpowiednie identyfikację i zarządzanie emocjami, prawidłowa komunikacja interpersonalna oraz umiejętności w zakresie motywowania i delegowania. Odpowiednie wartości postawa przełożonego. Rozmowę oceniającą nazywamy najczęściej te rozmowy które są powiązane z systemami okresowych ocen pracowników. Dotyczy to zarówno tradycyjnych systemów ocen gdzie przełożone ocenia pracownika typ 180 jak również ocen typu 360 gdzie mamy wieloźródłową ocenę danej osoby. Ocenę 360 najczęściej stosujemy dla menedżerów, liderów, grup specjalistycznych. Umiejętności menedżera który będzie interpretował i komunikował wyniki oceny 360 powinny być na szczególnie wysokim poziomie. Mówimy tu o odpowiedniej interpretacji i wyciąganiu wniosków. Dotyczy to odpowiedniej empatii, rozumienia stylów osobowości, rozumienia stanów emocjonalnych. Należy pamiętać o tym że samo słowo ocena już wywołuje co najmniej delikatny stres u osoby ocenianej  i może powodować działania blokujące. Co ciekawe proces oceniania jest również stresujący dla samego oceniającego. Aby niwelować i uniknąć takich sytuacji należy stworzyć odpowiednie warunki i przygotować zarówno grupę osób oceniających jak i tych którzy ocenie będą podlegali. Odpowiednie ukierunkowanie ocen w kierunku rozwojowym a nie weryfikacyjnym będzie zdecydowanie bardziej motywacyjne

Kiedy należy  pracować nad wiedzą i kompetencjami
w zakresie prowadzenia rozmów rozwojowych i oceniających?

Prawidłowe umiejętności komunikacji interpersonalnej wśród menedżerów są obecnie standardem wymaganym zarówno przez organizację jak również zdecydowanie oczekiwanym przez pracowników. Tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, wartości, pozytywnego motywowania pracownika odnoszą zdecydowanie lepsze rezultaty niż dyrektywne systemy nakazowe kontrolne. Szkolenie w zakresie rozmów rozwojowych i oceniających jest zalecane zarówno jako szkolenie przypominające, doskonalące umiejętności menedżerów. Mówimy tu o typowych procesach delegowania i zarządzania przez cele. Jest oczywiście zalecane wszędzie tam gdzie menedżer pracuje z pracownikiem. Będzie to więc proces wdrożenia nowego pracownika – onboarding organizacji. Dotyczy to procesów planowania potrzeb szkoleniowych, zarządzania awansem pracownika, poszukiwania talentów. Rozmowy rozwojowe to również szkolenia związane z wynikami badań organizacji, badań w zakresie zaangażowania i motywacji pracowników, które często wskazują na zbyt niskie zaangażowanie kadry kierowniczej w stosunku do pracowników i roszczeniowe postawy w zakresie wykonywanych zadań. W takim przypadku umiejętność prowadzenia rozmów, motywowania angażowania, tworzenia odpowiedniego klimatu organizacyjnego będzie szczególnie ważna. Najbardziej oczywistym systemem w którym rozmowa rozwojowa jest wykorzystywana to oczywiście okresowe oceny pracowników a co za tym idzie zarządzanie awansem w tym zarządzanie systemem wynagradzania i awans płacowy.

Dla kogo  jest przeznaczone szkolenie

Poziom podstawowy:

Dla: każdej osoby która chce poznać techniki skutecznej komunikacji, delegowania, rozumienia i zarządzania emocjami, modele kompetencyjne, systemy wartości, umiejętność udzielania informacji zwrotnej, umiejętność tworzenia planów rozwojowych z pracownikiem

Wymagania przed szkoleniem: na tym poziomie nie ma wymagań, każda osoba może wziąć udział w tym szkoleniu.

 Średnio zaawansowany

Dla: kadry kierowniczej która posiada już doświadczenie zarówno w postaci bycia liderem jak i kierownikiem zespołu. Szkolenie rozwija umiejętności menedżerskie zakresie odpowiedniego doboru pracowników, identyfikacji i zarządzania stylami osobowości, rozumienia stylów komunikacji i motywacji, mamy tu również elementy zarządzania przez cele, kompetencji lidera i przywództwa w organizacji. Wszystkie te działania również dotyczą odpowiedniego funkcjonowania w ramach  systemów ocen okresowych pracowników

Wymagania przed szkoleniem:

Wskazane doświadczenia w zakresie kierowaniu zespołem oraz podstawowa wiedza w zakresie delegowania i oceny zadań

Poziom zaawansowany

Dla: menedżerów którzy funkcjonują już w ramach programów rozwojowych, gdzie funkcjonują prawidłowo działające systemy ocen okresowych, jest kultura zebrań, spotkań rozwojowych, indywidualnej pracy rozwojowej z pracownikiem, pracy coacha i mentora. Szkolenie na poziomie zaawansowanym służy do doskonalenia technik oraz strategii w zakresie rozwoju pracowników

Wymagania przed szkoleniem:

wskazane doświadczenia w nowoczesnym zarządzaniu zespołem gdzie występują rozmowy rozwojowe, spotkania podsumowujące, funkcjonuje system zarządzania przez cele, jest kultura organizacji ukierunkowana na przywództwo w zespole.

Główne obszary  poruszane na szkoleniu: rozmowa rozwojowa i oceniająca
OGÓLNY  PROGRAM SZKOLENIA

 • Kiedy występują rozmowy rozwojowe
 • Rozmowy rozwojowe w procesach on boardingu
 • Rozmowę rozwojowe w procesach oceny zadań bieżących
 • Rozmowy rozwojowe w procesie ocen okresowych
 • Jak powinien przygotować się do rozmowy rozwojowej przełożony
 • W jaki sposób przygotować pracownika do rozmowy rozwojowej
 • Jak niwelować stres związany z oceną
 • W jaki sposób budować zaangażowanie pracownika w rozmowie rozwojowej
 • Rozmowa rozwojowa na różnych typach stanowisk pracy
 • Rozmowa rozwojowa dla osób reprezentujących różne pokolenia
 • Rozmowa rozwojowa a różnice międzykulturowe
 • Techniki i zasady zadawania pytań podczas rozmowy rozwojowej
 • Techniki aktywnego słuchania i wyciągania wniosków
 • Umiejętność identyfikacji stylów osobowości i dostosowania odpowiedniej komunikacji
 • Inteligencja emocjonalna oraz umiejętność zarządzania emocjami podczas rozmów
 • Techniczne uwarunkowania systemów ocen okresowych
 • Ocena okresowa z wykorzystaniem oceny 360
 • Ocena okresowa a badanie stylu w osobowości
 • Ocena okresowa a system motywacyjny

Kompetencje i doświadczenie Trenera

 • Doświadczenie zawodowe – 24 lata – jako menedżer, konsultant, trener, mentor
 • Nowoczesne metody pracy szkoleniowej, pomiaru efektywności szkolenia, pomiaru efektywności ekonomicznej, finansowej
 • Praca eksperta i doradcy zatem możliwość ekonomicznych, menedżerskich konsultacji na najwyższym poziomie plus doradztwo.
 • Regularne doskonalenie kwalifikacji trenera – liczne kursy specjalistyczne zakresie kwalifikacji trenera oraz certyfikacje
 • Kilka tysięcy zaprojektowanych i zrealizowanych projektów szkoleniowych, kilkadziesiąt tysięcy  osób przeszkolonych
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Wiedza specjalistyczna zakresie psychologii komunikacji, motywacji i pracy zespołów
 • Certyfikowany diagnosta w zakresie badania stylów osobowości, inteligencji emocjonalnej, systemów oceny 360, badania komunikacji strategicznej, badania motywacji i zaangażowania w organizacji.
 • Certyfikowany interim menedżer – praktyczne doświadczenia zarządcze w zakresie tworzenia obszarów HR, zarządzania tymi obszarami. Praktyczne doświadczenia zarządzaniu strategicznym CEO menedżer. Rozumienie procesów zarządczych, ekonomicznych finansowych, potrzeby oraz zasad pracy liderów i przywództwa.
 • Wiedza ekspercka w zakresie analizy strategicznej, budowania strategii, planów strategicznych, planowania operacyjnego, zarządzania przez cele MBO, systemów kontroli i oceny pracy kadry menedżerskiej, nowoczesnych systemów motywacji płacowej w tym premiowania w MBO.
 • Doświadczony mentor i doradca w indywidualnej pracy z menedżerami oraz właścicielami firm – shadow management, wsparcie procesów sukcesji, mentoring menedżerski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania 

Jakiego rodzaju wsparcie możemy otrzymać po szkoleniu?

Oferujemy Państwu zarówno wsparcie diagnostyczne dotyczące kadry menedżerskiej, analiza umiejętności, analiza wiedzy, analiza predyspozycji i stylu osobowości kadry menedżerskiej. Możemy wesprzeć Państwa również kompleksowym zaprojektowaniu i wdrożeniu systemów ocen okresowych. Realizujemy wsparcie mentorskie dla kadry kierowniczej w zakresie umiejętności zarządzania i motywowania w zespole.

Czy jest możliwe wsparcie doradcze w tym zakresie?

Tak, prowadzimy badania organizacyjne zakresie poprawności wykonywania rozmów rozwojowych. Dotyczy to ocen typu 360 dla kadry menedżerskiej. Są to również badania organizacji w zakresie zadowolenia i motywacji pracowników. Oczywiście projektujemy również kompleksowe systemy oceny okresowej.

Czy konieczne jest posiadanie systemu ocen okresowych przed szkoleniem?

Nie, nie jest konieczne. Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na umiejętnościach prowadzenia rozmowy rozwojowej. Są to techniki zakresu psychologii komunikacji i motywacji. Szkolenie oczywiście również porusza tematy jak prawidłowo zaprojektować i zarządzać systemem ocen okresowych. W tym zakresie możemy wesprzeć Państwa później usługami doradczymi.

Czy jest możliwa modyfikacja zakresu szkolenia?

Oczywiście tak. Szkolenia w każdym przypadku są zamawiane indywidualnie zatem zanim powstanie program szkolenia dla klienta jest wykonywana analiza potrzeb szkoleniowych a co za tym idzie uzgadniamy tematy moduły, sposób opracowania i aktywności, uzgadniamy również końcowy sposób pomiaru efektywności

Jak są prowadzone szkolenia w wersji on-line lub hybrydowej

Każde szkolenie może zostać przeprowadzone w formie online, może to być również forma hybrydowa gdzie część zajęć odbędzie się na żywo a niektóre moduły zostaną zrealizowane w formie online. Decyzje o sposobie przeprowadzenia szkolenia uzgadniamy z Klientem kierując się jego możliwościami oraz oczekiwaniami.

Czy jest badany poziom efektywności szkolenia ?

Każde szkolenie może zostać przeprowadzone w formie online, może to być również forma hybrydowa gdzie część zajęć odbędzie się na żywo a niektóre moduły zostaną zrealizowane w formie online. Decyzje o sposobie przeprowadzenia szkolenia uzgadniamy z Klientem kierując się jego możliwościami oraz oczekiwaniami.

Jak zamówić inny temat szkolenia ?

Jeśli to szkolenie Państwa zainspirowało zapraszamy do kontaktu uzgodnimy z Państwem potrzeby szkoleniowe, uzgodnimy nowy temat oraz zakres tematów koniecznych do poruszenia.

Czym zajmuje się firma Anacco Advisors and Trainers ?

Jesteśmy agencją konsultingową koncentrującą się na doradztwie strategicznym, operacyjnym, systemach zarządzania, systemach motywacji płacowej, zarządzaniu personalnym, psychologii komunikacji i motywacji, nowoczesnej pracy menedżera w zakresie przywództwa, diagnostyki indywidualnej menedżerów, diagnostyki organizacji. Wykonujemy zaawansowane projekty doradcze, oferujemy usługę interim managementu, realizujemy szereg szkoleń i treningów, realizujemy usługi w zakresie mentoringu menedżerskiego oraz shadow managementu dla strategicznej kadry menedżerskiej i właścicieli.

Efekt naszego  szkolenia w  Twojej Firmie

Nasze autorskie szkolenia, przekazywana wiedza, prezentowane praktyczne przykłady z realizowanych projektów, doradztwo eksperta podczas szkolenia, efektywnie wspierają rozwój kadry kierowniczej, zmiany sposobów myślenia, działania, wyciągania wniosków i procesu doskonalenia swojej pracy, zmiany i poprawy wyników organizacji.

Efektywność naszych szkoleń badamy w zakresie: zmiany poziomu wiedzy, zmiany poziomu umiejętności praktycznych menedżerów, zmiany sposobu myślenia i postaw osoby kierującej, badamy również realne wyniki ekonomiczne – w jaki sposób zmieniają się wskaźniki KPI, sposób realizacji celów. Badania są realizowane zarówno w zakresie indywidualnym dla poszczególnych menedżerów. Badamy również efektywność organizacji, komunikacji, zaangażowania całych zespołów.

Najbardziej widoczne zmiany jakie możemy obserwować po szkoleniach w zakresie rozmów rozwojowych  to:

 • poprawa wyników w zakresie realizacji zadań
 • poprawa relacji pomiędzy przełożonym a zespołem
 • wzrost umiejętności menedżerskich osób oceniających
 • zmiana postaw pracowników, widoczne zaangażowanie i integracja
 • identyfikacja pracowników z organizacją
 • lepsze wykorzystanie ścieżek rozwoju zawodowego
 • trafniejsze identyfikacja talentów i osób o wysokim potencjale
 • efektywniejsze wykorzystanie informacji z rozmów rozwojowych do procesów szkoleniowych
 • trafniejsze alokacja budżetu szkoleniowego według rzeczywistych potrzeb pracowników
 • poprawa wyników w badaniach zadowolenia i zaangażowania pracownika
 • zmniejszenie konfliktów zarówno w zespole jak i pomiędzy przełożonym a pracownikiem

Pomiar efektywności szkolenia w długiej perspektywie czasu pokazuje zmiany ekonomiczne i finansowe. Podczas naszych szkoleń pomagamy również w budowie i zaprojektowaniu systemów planowania potrzeb szkoleniowych, zarządzaniu talentami, zarządzaniu pracownikami o wysokim potencjale, odpowiedniej korelacji systemów zachęt i motywacji dla rozwoju umiejętności kierowniczych.

 

 

Czas, organizacja, cena usługi

Warunki realizacji projektu w tym: konieczny czas na jego realizację, dostępne terminy wykonania usługi, informacje na temat harmonogramu, koniecznego zaangażowania po stronie Klienta, koniecznych materiałów do realizacji projektu, ceny projektu są indywidualnie uzgadniane z Klientem na etapie przygotowania oferty. Zapraszamy do kontaktu.

Inne tematy, które zamawiają Klienci

Rozmowa rozwojowa jak wspomniano powyżej należy obecnie do podstawowych kwalifikacji menedżerskich. Element rozmowy rozwojowej  odnajdziemy w szkoleniach zarówno w zakresie technik delegowania, technik zarządzania, będą one również widoczne we współpracy menedżerów podczas realizacji projektów strategicznych. Każdy pracownik potrzebuje motywacyjnego feedbacku i wsparcia w swoich działaniach. Rozmowy rozwojowe są prowadzone niemal w każdym zespole zarówno w zespołach sprzedażowych, handlowych, w zespołach produkcyjnych logistycznych.

Rozmowy rozwojowe to wiedza w zakresie technik i przygotowania takiej rozmowy oraz umiejętności jej przeprowadzenia.

Dobrą kontynuacją lub uzupełnieniem tematyki rozmów rozwojowych będą:

 • Identyfikacja i zarządzania wartościami w organizacji
 • Opracowanie i wdrożenie modeli kompetencyjnych
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Budowanie zaangażowania i lojalności
 • Techniki negocjacji
 • Techniki prezentacji
 • Wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań
 • Techniki i psychologia motywacji
 • Oceny okresowe w organizacji
 • Ocena 360 jako element rozmów rozwojowych
 • Systemy zarządzania przez cele MBO
 • Lider i przywództwo w organizacji
 • Techniki delegowania
 • Zarządzanie zespołem
 • Mentoring organizacji

Tematy usług  powiązane z Rozmową Rozwojową

Zamów analizę  i wycenę  usługi

 

 • Pomagamy zdiagnozować potrzeby szkoleniowe zarówno organizacji jak i grupy uczestników
 • Projektujemy odpowiedni program szkolenia
 • Dobieramy metody i techniki szkolenia
 • Dobieramy przykłady praktyczne, symulacje i gry
 • Prowadzimy analizę efektywności procesu szkoleniowego
 • Zapewniamy analizy efektów szkolenia w długiej perspektywie czasu
 • Gwarantujemy doradztwo eksperta w zakresie prowadzonego szkolenia

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

Napisz do nas
Zadzwoń   +48  515-803-244

 

 • Trener, mentor  i doradca w zakresie systemów zarządzania
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Doradca w zakresie systemów motywacyjnych i komunikacji
 • Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i systemów MBO
 • Certyfikowanych Interim Menedżer  HRM oraz CEO

Kto korzystał z naszych usług ?

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas