Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projektowanie – Wartościowanie Stanowisk Pracy

Wartościowanie Stanowisk Pracy – OFERTA

USŁUGI DORADCZE I PROJEKTOWE

 • Premiowanie zadaniowe pracowników
 • Analiza stanowisk pracy
 • Metody analityczno punktowe wartościowania
 • Metody klasyfikacyjne wartościowania
 • Proces analizy, wyceny stanowisk pracy
 • Tabele i mapy klasyfikacyjne
 • Wycena rynkowa i wartościowanie pracy
 • Tabele płac zasadniczych

Na czym polegają usługi konsultingowe
Wartościowanie stanowisk pracy

Projekty wartościowania stanowisk pracy rozpoczynają się od gruntownego przygotowania stanowisk pracy do ich analizy i wyceny. Pierwszym krokiem jest identyfikacja stanowisk pracy, opisów stanowisk pracy, użycie narzędzi do identyfikacji trudności pracy. Kolejnym ważnym krokiem jest wybór metodologii wartościowania stanowisk pracy, z tym wiąże się wybór odpowiedniej metody wartościowania. Możemy zastosować metodę klasyfikacyjną, mapowanie stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk pracy metodą analityczno punktową. Projekty wartościowania z użyciem metod analityczno punktowych są zalecane w dużych organizacjach gdzie mamy skomplikowane i zróżnicowane stanowiska pracy. Metodologia analityczno punktowa często jest również stosowana w przypadku uzyskania większej transparentności procesu wyceny. Jest dokładniejsza. Wartościowanie może być przeprowadzone również przy użyciu indywidualnych metod wartościowania. Mogą to być metody wartościowania z uwzględnieniem niezbędnych kompetencji oraz wpływu biznesowego stanowiska pracy.

metody wartociowania
taryfikator kwalifikacyjny
tabela płac rynek wynagrodzeń

Wartościowanie jest procesem, który najczęściej prowadzi do opracowania systemu klasyfikacyjnego. System klasyfikacyjny to ułożenie stanowisk pracy w pionowe grupy o określonej wartości. Kolejnym krokiem najczęściej jest opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych lub systemu płac zasadniczych. Podczas procesu wartościowania stanowisk pracy bardzo często dokonuje się również analizy poprawności zdefiniowania stanowisk pracy, pracujemy również przy projektach, w których dokonywana jest analiza obciążenia pracą na danym stanowisku. Proces wartościowania co do zasady dotyczy stanowiska pracy nie dotyczy osoby.

Główne działania w procesie
wartościowania stanowisk pracy

Wstępna identyfikacja celu wartościowania  – rozmowa z Klientem, specjalista HR, określenie dla jakich celów ma być wykonane wartościowanie oraz jaki system płac zasadniczych ma powstać na jego podstawie

Audyt systemu płac zasadniczych  – szczegółowa analiza obecnych rozwiązań systemu płac zasadniczych,  systemu klasyfikacyjnego, systemu zarządzania płacami,

Identyfikacja i analiza stanowisk pracy  – proces identyfikacji treści i wymagań na stanowiskach pracy

Wybór jednej z autorskich metod wartościowania Anacco lub zaprojektowanie nowej metody wartościowania  – projekt, test, dostosowanie,

Proces wartościowania  – wycena, punktacja, weryfikacja i sprawdzenie wyników

Klasyfikacja do grup zaszeregowania – klasyfikacja i mapowanie stanowisk

Tabela płac zasadniczych  – opracowanie stawek, systemów awansowych, polityki płacowej

Efekt końcowy projektu

Wartościowanie stanowisk pracy jest procesem głównie realizowany dla celów opracowania systemu płac zasadniczych. W większości przypadków efektem końcowym procesu wartościowania jest klasyfikacja stanowisk do grup zaszeregowania a dalej opracowanie tabeli wynagrodzeń, stawek, systemów awansu, mapowania stanowisk pracy, przygotowania odpowiedniej polityki płacowej w zakresie płac zasadniczych.

 • Identyfikacja stanowisk pracy,
 • Weryfikacja zapisów i zakresów zadań
 • Weryfikacja opisów stanowisk pracy
 • Weryfikacja struktur stanowisk pracy
 • Analiza stanowisk pracy
 • Wycena stanowisk pracy
 • System klasyfikacyjny
 • Klasyfikacja i mapowanie stanowisk pracy
 • Tabela wynagrodzeń zasadniczych
 • Polityka płacowa w zakresie płac zasadniczych

Nasze kompetencje dla tego projektu

 • Indywidualne podejście konsultanta posiadającego wiedzę i doświadczenie.
 • Praktyczna wiedza menedżerska i eksperta w zakresie stosowania systemów zarządzania MBO, komunikacji, motywacji, zarządzania operacyjnego i strategicznego
 • Certyfikowany Interim Manager, Certyfikowany Trener, Certyfikowany Diagnosta
 • 24 lata doświadczenia pracy w pracy konsultanta, doradcy, managera
 • Tysiące audytowanych systemów motywacji płacowej, w tym kilkaset kompleksowo zaprojektowany i wdrożonych systemów wynagradzania, premiowania, wartościowania, strategii płacowych, analiz rynkowych, itp.
 • Kilkadziesiąt tysięcy wartościowanych stanowisk pracy – wykonanych opisów, analiz, wycen stanowisk pracy.
 • Setki rekomendacji, zadowolonych Klientów współpraca i kontynuacja prac
 • 24 letnie doświadczenie w pracy menedżera HR – ekspercka wiedza w zakresie systemów
  i narzędzi zarzadzania personalnego.
 • Aktywna praca rozwojowa, trenerska, mentorska dla menedżerów i kadry kierowniczej w zakresie zarządzania, przywództwa, pracy w zespołach – kilka tysięcy szkoleń wykonanych w tym zakresie

FAQ – najczęściej zadawane pytania 

Czy możliwe jest szkolenie w zakresie wartościowania pracy?

Tak realizujemy szkolenia w zakresie wartościowania stanowisk pracy. Są to szkolenia zarówno informacyjne gdzie uczestnicy poznają czym jest wartościowanie stanowisk pracy, jak należy przygotować organizację do wartościowania stanowisk pracy, jak wygląda proces, jakie są zasady tworzenia tabeli wynagrodzeń zasadniczych. Drugi rodzaj szkoleń w zakresie wartościowania stanowisk pracy to szkolenia projektowe gdzie uczestnicy zdobywają specjalistyczną wiedzę jak zaprojektować metodę wartościowania, wykonać proces, opracować system płac zasadniczych

Czy projekt może być realizowany w wersji online lub hybrydowej

Tak, realizujemy projekty zarówno wersji online jak i hybrydowej. Prowadzone w ten sposób proces jest nadal tej samej wysokiej jakości. Czas realizacji procesu wydłuża się z uwagi na specyfikę pracy w systemie online, konieczne uzgodnienia konsultacje.

Czy musimy posiadać własną metodę wartościowania?

Nie, w ramach projektu otrzymują Państwo licencję na skorzystanie z metody autorskiej Anacco. Metoda wartościowania stanowisk pracy może być również indywidualnie dostosowana lub zaprojektowana do Państwa specyfiki i oczekiwań systemu płac zasadniczych.

Czy konieczne jest posiadanie opisów stanowisk pracy?

Nie,  nie są wymagane. Opisy stanowisk pracy szczególnie dobrze przygotowane w zdecydowany sposób ułatwiają proces analizy i wartościowania stanowisk pracy. Posiadamy wysokiej klasy wiedzę ekspercką która umożliwia nam zastosowanie innych metod pozyskania informacji na temat wymagań na stanowisku pracy, trudności pracy, wymaganej odpowiedzialności, wymaganych kwalifikacji kompetencji i specyfiki. Opisy stanowisk pracy mogą być przygotowane łącznie z projektem wartościowania.

Co w przypadku nieprawidłowych wyników wartościowania?

W przypadku profesjonalnej usługi nie jest to możliwe. Zarówno metoda wartościowania stanowisk pracy, metodologia wartościowania oraz organizacja prac jest tak skonstruowana aby wyniki były jednoznaczne i nie budziły wątpliwości. Nieprawidłowe wyniki wartościowania mogą się pojawić w przypadku gdy wykonują prace osoby bez przygotowania do tego procesu oraz doświadczenia. Innym przypadkiem nieprawidłowych wyników wartościowania może być wadliwie dobrana lub zaprojektowana metoda wartościowania stanowisk pracy.

Jak przeliczyć wyniki wartościowania na płace?

Większość naszych projektów jest kompleksowa rozpoczyna się analizą stanowisk pracy, wartościowanie stanowisk pracy, przygotowaniem systemów klasyfikacyjnych oraz przygotowaniem systemu płac zasadniczych w postaci tabeli wynagrodzeń, wyliczenia odpowiednich stawek, ustalenia zasad zarządzania płacami zasadniczymi

Czy wartościowanie to to samo co analiza rynkowa?

Nie. Wartościowanie jest procesem organizacyjnym Mającym na celu ustalenie szeregu rangowego od stanowisk od najmniejszej wartości do stanowisk o największej wartości. W ślad za tym ustalenia wynagrodzeń od najniższych do najwyższych. Analiza rynkowa informuje nas jaka jest nasza pozycja względem rynku. Podczas wykonywania analizy rynkowej zalecane jest wcześniejsze wartościowanie stanowisk pracy tak aby umożliwić odpowiednie dopasowanie stanowiska do zakupionego raportu. Porównanie rynkowe nigdy nie jest jednoznaczne- uwzględniamy specyfikę branży, rynku, wielkości firmy. Należy brać również pod uwagę konstrukcję całego systemu motywacji płacowej i jej składników oraz udziału płacy zasadniczej.

Czy zespół do spraw wartościowania musi mieć doświadczenie?

Jeśli projekt jest prowadzony przez naszą firmę takiego doświadczenia zespół nie musi posiadać. Podejmujemy działania w zakresie przygotowania zespołu do procesu, prowadzimy ten proces oraz nadzorujemy każdy jego etap, szczególnie etapy związane z analizą wyników i klasyfikacją.

Czym zajmuje się firma Anacco Advisors and Trainers ?

Jesteśmy agencją konsultingową koncentrującą się na doradztwie strategicznym, operacyjnym, systemach zarządzania, systemach motywacji płacowej, zarządzaniu personalnym, psychologii komunikacji i motywacji, nowoczesnej pracy menedżera w zakresie przywództwa, diagnostyki indywidualnej menedżerów, diagnostyki organizacji. Wykonujemy zaawansowane projekty doradcze, oferujemy usługę interim managementu, realizujemy szereg szkoleń i treningów, realizujemy usługi w zakresie mentoringu menedżerskiego oraz shadow managementu dla strategicznej kadry menedżerskiej i właścicieli.

Czas, organizacja, cena usługi

Warunki realizacji projektu w tym: konieczny czas na jego realizację, dostępne terminy wykonania usługi, informacje na temat harmonogramu, koniecznego zaangażowania po stronie Klienta, koniecznych materiałów do realizacji projektu, ceny projektu są indywidualnie uzgadniane z Klientem na etapie przygotowania oferty. Zapraszamy do kontaktu.

 

Dlaczego wartościowanie  jest tak  ważne w systemie płac zasadniczych?

Wartościowanie stanowisk pracy jest procesem przede wszystkim analitycznym. Pozwala przeanalizować opisy stanowisk pracy, zarówno ich treść, wymagania w zakresie zadań i obowiązków, wymagania w zakresie kwalifikacji formalnych, wymagania w zakresie kompetencji postaw i zachowań oczekiwanych na danym stanowisku pracy. Sama analiza wykonywana podczas wartościowania stanowisk pracy pomaga w optymalizacji opisów stanowisk pracy, zbudowania odpowiednich struktur stanowisk pracy. Głównym celem procesu wartościowania stanowisk pracy jest wycena i ustalenie szeregu rankingowego tak aby dokonać klasyfikacji stanowisk pracy do grup zaszeregowania. Grupy zaszeregowania posłużą do zbudowania systemu płac zasadniczych tabeli wynagrodzeń zasadniczych. Wartościowanie jest również procesem w którym możemy w transparentny sposób uzasadnić różnicę w zakresie wartości a co za tym idzie wysokości wynagrodzenia dla posiadanych stanowisk pracy w organizacji.

 • Jest procesem analitycznym pozwala na weryfikację opisów stanowisk pracy
 • Pozwala na weryfikacje systemu kwalifikacji
 • Pozwala na weryfikację systemów kompetencyjnych
 • Pozwala na weryfikację odpowiedzialności i decyzyjności
 • Identyfikuje poziome specjalizacji i wymaganej wiedzy eksperckiej
 • Wartościowanie analityczne bardzo dokładnie określa pozycję stanowiska pracy w zakresie jego trudności a dalej wartości stanowiska pracy wyrażoną wpłacę zasadniczej
 • Wartościowanie analityczne pokazuje różnice wartości pomiędzy stanowiskami pracy
 • Jest podstawą do implementacji wyników wyceny rynkowej
 • Stanowi analityczne uzasadnienie wysokości stawek płac zasadniczych

Jakie inne systemy i narzędzia współdziałają z wartościowaniem?

Wartościowanie stanowisk pracy wydawałoby się iż jest systemem wyłącznie powiązanym stworzeniem płacy zasadniczej. Należałoby powiedzieć że jest narzędziem do określania płacy zasadniczej. Wartościowanie stanowisk pracy może być jednak połączone z innymi narzędziami i systemami HR. Należy pamiętać że wartościowanie jest procesem analitycznym więc na pewno będzie skorelowane z tym do czego analizy zostało stworzone czyli z opisami stanowisk pracy. Współcześnie wartościowanie stanowisk pracy, dobór odpowiedniej metody wartościowania jest podyktowane  polityką wynagrodzeniową. Narzędzia i systemy z którymi można łączyć wartościowanie są następujące:

 • Opisy stanowisk pracy
 • Modele kompetencyjne
 • Modele kwalifikacji formalnych
 • Systemy oceny pracowników
 • Systemy awansu
 • Struktura organizacyjna i szczeble organizacyjne tam zidentyfikowane
 • Tabela wynagrodzeń zasadniczych
 • Tabele mapy wynagrodzeń zasadniczych
 • Taryfikator kwalifikacyjny
 • Polityka płac zasadniczych dla odpowiednich grup zawodowych
 • Analiza rynkowa wynagrodzeń
 • System dodatków nie obligatoryjnych – ich integralność z płacą zasadniczą lub odrębność
 • oraz inne

Tematy usług  powiązane z Wynagrodzeniami

Zamów analizę  i wycenę  usługi

 • Ustalimy zakres potrzeb i cel projektu w Twojej Organizacji
 • Przygotujemy ofertę audytową
 • Doradzimy najlepsze rozwiązanie systemu
 • Wycenimy projekt i ustalimy harmonogram prac
 • Zapewniamy wsparcie menedżerskie projektu
 • Zapewniamy wdrożenie i szkolenia

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

Napisz do nas     +48  515-803-244

 • Doradca – Ekspert w zakresie systemów motywacji płacowej
 • Ekspert w zakresie systemów HR, zarządzania operacyjnego, zarządzania strategicznego
 • Trener i specjalista w zakresie komunikacji, psychologii motywacji, przywództwa i pracy zespołów
 • Certyfikowany  Interim HR Manager

Kto korzystał z naszych usług ?

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas