Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Strategia w Organizacji – Konsulting i Projekty

strategiczna karta wyników

Zapytaj nas o ofertę szczegółową

Budowa strategii firmy to proces wieloetapowy, obejmujący wszystkie obszary funkcjonalne organizacji. Analiza strategiczna jest odpowiedzią na problemy, wyzwania oraz otoczenie firmy i docelowo pozwala dostosować działania w taki sposób, by prawidłowo wyznaczać cele organizacji, osiągnąć najwyższą efektywność działania oraz utrzymać przewagę konkurencyjną.

Czym jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to inaczej planowanie, monitorowanie oraz analiza potrzeb i działań koniecznych do realizacji celów i zadań organizacji. Strategia organizacyjna bezpośrednio łączy się z przeobrażeniami środowiska biznesowego i pomaga organizacji dostosować się do nich, by utrzymać efektywność.

Zarządzanie strategiczne wymaga ciągłej oceny skuteczności przyjętej strategii oraz pozwala zweryfikować sposób wdrażania w zależności od kształtujących działania firmy czynników zewnętrznych. Nie jest to więc jednorazowy plan strategiczny, a bardziej łańcuch podejmowanych działań o długofalowych skutkach i obejmuje wszystkie płaszczyzny działania organizacji. Celem jest rozwój organizacji, wprowadzanie innowacji, poszerzanie oferty oraz tworzenie przyszłych rozwiązań.

Misja, wizja, wartości – oferta doradcza

Oferta dla właścicieli i zarządów firm chcących zaplanowanego rozwoju firmy. Wizja pozwala określić powód obecnego i przyszłego posiadania, zarządzania danym biznesem. Misja określa nadrzędne cele firmy a system wartości kierunkuje potrzebne zasoby ludzkie, podejmowane przez nich działania, koncentrację uwagi, priorytety

 • Audyt organizacji – posiadana wizja i misja
 • Delight Indeks ™ – badanie zadowolenia zaangażowania
 • Identyfikacja wizji i misji firmy (praca strategiczna)
 • Dobór i opisanie wartości
 • Przeniesienie wizji i misji na system planowania strategicznego
 • Przeniesienie wartości na systemy organizacyjne, zarządcze, HRM

Strategiczna karta wyników– oferta doradcza

Oferta kompleksowego i nowoczesnego zarządzania strategicznego w organizacji. Usługa składa się z obszarów pracy strategicznej w zakresie celów, ich podziału merytorycznego, zależności, powiązań strategicznych. Tworzymy mapy celów – KPI, powiązania obszarowe i merytoryczne, powiązania pionowe w zakresie strategia, poziom taktyczny – operacyjny, realizacja zadań. System to również obszar komunikacji, rozwoju,. identyfikowania się i zaangażowania kadry menedżerskiej, wsparcie systemów motywacyjnych i benefitowych

Balanced scorecard

Balanced scorecard, czyli Zrównoważona Karta Wyników lub Strategiczna Karta Wyników, to metodologia wdrażania oraz zarządzania przyjętą strategią w organizacji i wyznacza kierunki zarządzania strategicznego. Jej głównym zadaniem jest określenie, jak przyjęta strategia łączy się z celami organizacji, jej wizją oraz środkami, którymi dysponuje.

W założeniu pomaga również wyznaczyć cele (zarządzanie KPI MBO), które można osiągnąć oraz wdrożyć działania, dzięki którym te cele mogą być osiągnięte. Balanced scorecard pozwala więc uniknąć działań, które wykraczają poza możliwości organizacji i nie przyniosą pożądanych efektów. Wdrażanie działań opierających się na balanced scorecard opiera się na czterech kluczowych obszarach działalności firmy: finansach, klientach, zachodzących w niej procesach wewnętrznych oraz zdolnościach organizacyjnych. Karta wyników to czeste narzędzie w zarządzaniu projektem oraz pracy Interim Managera – szczególnie w obszarach wsparcia strategicznego

Główne elementy projektu:

Tematy usług doradczych powiązane ze Strategią

Budowa strategii – oferta doradcza

Strategia to proces.  Systematycznie aktualizowany, zasilany informacjami i decyzjami. Proces  długofalowego myślenia, poszukiwania informacji, kreatywności biznesowej, innowacji, przywództwa w działaniu, rozumienia zmian technologicznych i informatycznych, zbierania i przetwarzania informacji, rozumienia zjawisk makroekonomicznych i trendów natury globalnej, budowania modeli i założeń biznesowych. Strategia stanowi  główną  oś i orientację planów strategicznych i systemów zarządzania w tym systemów KPI

Korzyści płynące z zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne pomaga w aktywnym planowaniu przyszłości organizacji. Wyznacza ono najkorzystniejsze kierunki rozwoju i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie pracownikami, wyznaczanie zadań oraz sposób ich wykonywania. Celem nadrzędnym wdrażania strategii organizacyjnych są rzecz jasna szeroko pojęte korzyści finansowe – zwiększenia wydajności operacyjnej, rentowności lub udziałów w rynku. Nie należy jednak pomijać korzyści niefinansowych: pogłębiania misji organizacji oraz zwiększenia elastyczności jej działania. Zarządzanie strategiczne to również jeden z głównych obszarów pracy Interim Managera

Główne elementy projektu:

 • Misja, wizja w organizacji
 • Audyt i analizy strategiczne
 • Audyt organizacyjny i analiza finansowa
 • Kierunki strategiczne
 • Definiowanie strategii głównej i strategii dziedzinowych
 • Identyfikacja sposobu zarządzania strategicznego
 • Inicjatywy strategiczne
 • Pomiar realizacji celów strategicznych – Zarządzanie KPI – doradztwo MBO
 • Procesy zarządzania operacyjnego,
 • Wsparcie strategiczne przez procesy HRM
 • Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych –Synergia dialog strategiczny

Zobacz również kompleksowe kursy zarządzania

Audyt strategiczny  oferta doradcza

Audyt strategiczny ma na celu odpowiedź na pytanie:  w jaki sposób zarządzamy strategicznie w naszej organizacji.  Czy prowadzimy analizy strategiczne, jakie ? jakie pozyskujemy i monitorujemy informacje ?  jak  jesteśmy aktywni w tym kierunku, jak wygląda planowanie strategiczne i korelacje pomiędzy poszczególnymi planami i działaniami strategicznymi. Na ile jesteśmy innowacyjni i zwinni w swoim działaniu, w jaki sposób strategie przekładają się na nasze projekty, systemy KPI, działania inwestycyjne i rozwojowe. Dobrym startem projektu są szkolenia Akademia Przywództwa i Zarządzania (Szkolenie przywództwo zarządzanie delegowanie motywacja) oraz Akademia Finanse i Controlling (Szkolenie biznes plan analiza finansowa controlling)

 • Identyfikacja obszarów strategicznego zarządzania
 • Spójność strategii wewnętrznych
 • Analiza poprawności zarządzania strategicznego w tych obszarach
 • Elastyczność, zwinność, adaptacyjność, innowacyjność
 • Zdolność do śledzenia zmian i trendów otoczenia
 • Sposób zarządzania strategicznego
 • Systemy KPI, kaskadowania celów,

Analizy strategiczne – oferta doradcza

Podstawowym narzędziem monitorowania otoczenia, analizy trendów, pozycjonowania naszej organizacji, produktów, usług , rynków, tempa ekspansji, rozwoju, zachowań klientów,  świadomości marki, itp.  są analizy strategiczne. Analiza strategiczna również pozwala na określenie naszych wewnętrznych procesów, ich poprawności, skuteczności i przewagi jaką w ten sposób osiągamy lub naszego deficytu w tym zakresie. Dobra analiza strategiczna jest podstawą planowania strategicznego, biznes planów, decyzji inwestycyjnych, decyzji rozwojowych i naprawczych w organizacji. Często  analizy  strategiczne są  podstawą  również planowania operacyjnego w systemie KPI, procesów zarządzania w strategicznej karcie  wyników, procesów delegowania i zarządzania przez cele

 • Weryfikacja strategii w kontekście sytuacji kryzysowych
 • Wybór priorytetów zmiany strategicznej
 • Identyfikacja i analiza czynników zewnętrznych jako szans i zagrożeń
 • Analiza SWOT /  TOWS
 • Określenie cech wewnętrznych firmy – wykorzystanie możliwości prowadzenia biznesu
 • Analiza 5 sił Portera
 • Analiza potrzeb klientów i określenie pozycji firmy na tle konkurencji
 • Analiza efektywności zasobów ludzkich HPI
 • Wybór opcji strategicznych
 • Analiza zdolności firmy do zmiany – spójność projektowanych celów i zasad działania

Diagnoza komunikacji strategii oferta doradcza

Najlepsze pomysły i plany nic nie są warte jeśli nie zostaną wdrożone. Jeśli nie pozyskamy, ludzi, zespołów, liderów którzy zechcą je  wykonać. Analiza procesu i skuteczności komunikacji, strategii, celów strategicznych, KPI pozwala określić kto zna, kto rozumie i kto identyfikuje się z postawionymi celami.  Kolejny ważny element diagnostyki to określenie czynników motywacyjnych, zaangażowania  i wiary w realizację postawionych celów.

„Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.”
/Henry Ford/

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Otrzymujemy wyróżniając nas opinie i rekomendacje od Klientów za jakość projektów oraz zaangażowany sposób współpracy.Możemy zagwarantować kompleksową obsługę projektową z zakresu strategii, zarządzania, KPI, systemów wynagradzania, rozmów rozwojowych, narzędzi HRM. Zobacz więcej – nasza oferta

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas