Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie Finansami – Konsulting i Projekty

Wartościowanie stanowisk pracy

Biznes Plan – oferta doradcza

Biznes plan jest narzędziem niezbędnym przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Powinien zawierać konkretne założenia biznesowe, wpisywać się w strategię rozwoju firmy i uzasadniać wartość biznesową po zrealizowaniu danego przedsięwzięcia. Często biznes plan jest wykorzystywany do pozyskania finansowania danego przedsięwzięcia. Rzetelnie przygotowany jest najbardziej istotnym elementem w celu pozyskania  potencjalnego inwestora, który planuje zainwestować swój kapitał.

 • Model biznesowy planowanego przedsięwzięcia
 • Plan przychodów i polityka sprzedaży
 • Określenie wysokości i planu wydatków inwestycyjnych
 • Planowane wyniki finansowe: managerski rachunek wyników, EBITDA i Cash flow,
 • Analiza opłacalności projektu biznesowego (prog rentowności i okresu zwrotu)
 • Źródła finansowania
 • Analiza ryzyka finansowania przedsięwzięcia

Due Diligence  – oferta doradcza

Głównym celem przeprowadzenia analizy due diligence jest zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. W badaniu due diligence poddaje się wyczerpującej analizie kondycję w obszarach:

 • finansową
 • handlową
 • prawną
 • podatkową
 • technologiczną
 • kadrową

 

Badanie pozwala  ocenić mocne i słabe strony, jakie są szanse i zagrożenia wynikające z transakcji jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji. Due diligence jako badanie przedinwestycyjne najczęściej stosuje się w przypadku:

 

 • sprzedaży przedsiębiorstwa
 • sprzedaży akcji lub udziałów
 • połączenia spółek kapitałowych
 • wprowadzaniu przedsiębiorstwa do obrotu publicznego
 • szukania przez firmę zewnętrznych inwestorów
 • oddłużania
 • wywłaszczania

Value Based Management – oferta doradcza

Koncepcja VBM wykracza poza typowe zarzadzanie wynikami firmy, przychodami, marżami czy zyskiem. VBM koncentruje się na zarządzaniu wartością firmy. Każda firma a szczególnie różne branże mogą mieć  charakterystyczne podejście do trwałego budowania wartości firmy i wskaźników określających VBM

 • Strategiczny audyt organizacji
 • Identyfikacja obszarów tworzenia wartości przedsiębiorstwa
 • Opracowanie mapy KPI
 • Identyfikacja inicjatyw strategicznych
 • Zarządzanie KPI VBM

Analiza Finansowa  – oferta doradcza

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to wiarygodne źródło informacji dla właścicieli i inwestorów i rad nadzorczych. Dobra analiza finansowa pozwala sprawdzić i zweryfikować rzeczywistą kondycję finansową firmy. Daje obraz poszczególnych obszarów biznesu  i pozwala wyciągać wnioski w zakresie rentowności, płynności, wspomagania finansowego (zadłużenia) i efektywności działania.

Właściwe zarządzanie finansami jest podstawą do skutecznego doboru strategii służących realizacji celów biznesowych.

Ocenę sytuacji finansowej przeprowadza się w następujących obszarach:

 • Płynności – określenie zdolności wypłacalności firmy w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym w tym określenie ryzyka ewentualnej utraty płynności
 • Rentowności – zwrot z zainwestowanego kapitału, majątku
 • Zyskowności – ocena zdolności do generowania zysku; analiza marży zysku brutto, zyskowność sprzedaży
 • Efektywności w zakresie zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami

Controlling w firmie – oferta doradcza

Controlling to złożony proces, którego głównym celem jest wspomaganie planowania, organizowania, kontroli oraz motywowania, czyli klasycznych funkcji zarządzania. Przyczynia się do ujednolicania planów i skoordynowania decyzyjności wszystkich obszarów funkcjonalnych i wszystkich szczebli decyzyjnych według jednolitego systemu celów.

Controlling jest skutecznym narzędziem przyczyniającym się w sposób istotny do rozwoju przedsiębiorstwa zorientowanego na wynik. Controlling nie zastępuje zarządzania, ale czyni go bardziej efektywnym.

W ramach naszych działań oferujemy:

 • Wdrożenie, zmianę i udoskonalenie modelu controllingu ,
 • Tworzenie sprawnego systemu pozyskiwania i obiegu informacji zarządczej,
 • Procesy tworzenia, kontroli i modyfikacji budżetów,
 • Poprawa dostępności i jakości systemu raportowania,
 • Wsparcie w realizacji celów (mentoring i coaching)
 • Audyt zaawansowania controllingu
 • Ocena kompetencji kandydatów do zespołu controllingu/ osób w zespole (Assessmet Center/ Development Center)
 • Szkolenie dla kadry menedżerskiej wprowadzające do nowoczesnego controllingu (controlling a strategia, model biznesowy, rynek, zespół)
“Nie ma żadnych sekretów w osiąganiu sukcesu. Nie trać czasu na ich poszukiwanie. Sukces jest rezultatem perfekcjonizmu, ciężkiej pracy, wyciągania wniosków z porażek, lojalności w stosunku do współpracowników oraz uporu.”

/Colin Powell/

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas