Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Zarządzanie KPI i MBO – Szkolenie

Zarządzanie Przez Cele MBO – KPI    – Szkolenie – OFERTA

USŁUGI SZKOLENIOWE – KURSY – MENTORING

 • Czym jest zarządzanie przez cele MBO?
 • Jak ustalamy poprawnie cele?
 • Jak ustalamy wskaźniki efektywności dla danego celu?
 • Czym są KPI i jak wygląda zarządzanie tymi wskaźnikami?
 • Rola komunikacji w procesie MBO
 • Systemy motywacyjne w MBO
 • System premiowania zadaniowego w MBO
 • MBO na szczeblach kadry kierowniczej i zarządzania strategicznego
 • Kwalifikacje i kompetencje menedżerów konieczne dla MBO

Czym jest zarządzanie przez cele MBO  ?

Zarządzanie przez cele jest nowoczesną koncepcją realizacji celów danej organizacji. W pierwszej kolejności musimy posiadać prawidłowo wyznaczone cele. Do prawidłowego wyznaczenia celów operacyjnych potrzebujemy właściwie określonej strategii, celów strategicznych, wskaźników efektywności realizacji celów strategicznych – KPI na poziomie strategicznym. Zarządzanie przez cele to działania kadry kierowniczej polegające na budowaniu odpowiedniego zaangażowania, systemu wartości, odpowiedniej komunikacji, odpowiedniej motywacji, działań rozwojowych danego zespołu tak aby jego koncentracja zmierzała do realizacji danych celów. Mówiąc prostym językiem aby dane zespół koncentrował się na realizacji celu bez konieczności, wydawania poleceń, stosowania nakazu i rozliczenia. Na takich działaniach w głównej mierze będzie koncentrowało się nasze szkolenia – nowoczesne umiejętności kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zespołem. Budujemy w ten sposób wewnętrzną motywację zespołu. Prawidłowo wyznaczone cele operacyjne na poziomie kadry kierowniczej muszą teraz zostać odpowiednio delegowane na członków zespołu. Właśnie proces delegowania i uzgadniania zadań jest kluczowy w koncepcji zarządzania przez cele. Menedżer poprzez odpowiednie działania zakresie komunikacji, motywacji, odpowiedniego doboru członków zespołu, rozumieniu potrzeb członków zespołu, rozumieniu profili predyspozycji osobowości realizuje cele danego zespołu, projektu.

Kiedy należy  pracować nad wiedzą i kompetencjami
w zakresie zarządzania przez cele MBO ?

W każdej organizacji jest realizowany proces zarządzania. Jedne z nich zarządzają sposób bardziej dyrektywny  poprzez delegowanie poleceń, zadań i celów ze szczebla wyższego na szczebel niższy. Kontrolują pracę, stosują systemy nagród i motywacji. W takim systemie jeden błąd na którymkolwiek ze szczebli spowoduje błąd realizacji całego zespołu. System taki bardzo wydłuża proces decyzyjny oraz informacje zwrotną co może powodować że decyzje zapadają z opóźnieniem. Zarządzanie przez cele koncentruje się na tym aby zespół rozumiał cele był zaangażowany w ich realizację, co nie wymaga delegowania i wskazywania zadań do realizacji ponieważ są odejmowane one przez zespół. Zarządzanie przez cele nie jest rozwiązaniem które jest możliwe do wdrożenia w ciągu jednego czy dwóch miesięcy. To proces długotrwały, budowania odpowiedniego klimatu organizacyjnego, wartości, sposobu działania kadry kierowniczej, doboru i rekrutacji pracowników o odpowiednich wartościach. Warto pamiętać że zarządzanie przez cele to dwa  kluczowe obszary: obszar poprawnego definiowania i rozliczania celów oraz obszar motywacyjnego angażowania zespołu do realizacji tego celu, budowania odpowiedniego klimatu organizacyjnego i wartości, stosowania odpowiedniej motywacji zadaniowej.

W jakiej sytuacji warto skorzystać ze szkoleń w zakresie zarządzania przez cele:

 • brak koncentracji na celach długookresowych, strategicznych, na celach właściciela
 • koncentracja wyłącznie na zadaniach krótkookresowych brak wizji długookresowej
 • pojawiają się problemy z komunikacją zadań
 • możliwe silosy w zakresie decyzji menedżerskich
 • możliwe konflikty zarówno na poziomie zarządczym jak i wykonawczym w zakresie priorytetów wykonania zadań
 • brak korelacji kwalifikacji pracowników z realizacją danego zadania
 • konkurencyjność i różne grupy interesów wewnątrz jednego zespołu
 • wykonywanie zadań bez zrozumienia celu i jakim służą
 • problemy z komunikacją wśród kadry kierowniczej
 • problemy z motywacją pracowników
 • wadliwie, konfliktowo działający system premiowania zadaniowego
 • obniżenie zaangażowania inicjatyw w zespołach
 • obniżenie dzielenia się wiedzą i rozwoju osobistego

 

Zarządzanie przez cele MBO w połączeniu z prawidłowo przygotowaną strategią, prawidłowo wyznaczonymi celami oraz KPI  będzie wpływało na podniesienie efektywności pracy danej organizacji. Należy pamiętać iż osoby zadowolone, odpowiednio motywowane, odpowiednio przygotowane do realizacji danej pracy są zdecydowanie efektywniejsze od osób w przypadku których realizacja zadań jest wyznaczana i panuje klimat rozliczania zadań, wskazywania nieprawidłowości, braku poczucia bycia członkiem zespołu, braku lidera w zespole.

Dla kogo  jest przeznaczone szkolenie

Poziom podstawowy:

Dla:  każdej osoby, która chce poznać zasady zarządzania przez cele MBO, zasady profesjonalnej komunikacji, motywacji, pracy w zespole, delegowania zadań, oceny, motywacji, premiowania zadaniowego, identyfikacji stylu w osobowości

Wymagania przed szkoleniem: na tym poziomie nie ma wymagań, każda osoba może wziąć udział w tym szkoleniu.


Średnio zaawansowany

Dla: menedżerów i specjalistów którzy pracują lub zamierzają pracować systemach zarządzania przez cele. Chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie identyfikacji celu, określania miary go realizacji, profesjonalnego i motywacyjnego delegowania, pracy nad wartościami i postawami członków zespołu.

Wymagania przed szkoleniem:

wymagana ogólna wiedza na temat zarządzania, delegowania, komunikacji i motywacji. Wiedza w zakresie typowych problemów występujących w zespołach.

Poziom zaawansowany

Dla: menedżerów pracujących już w systemie zarządzania przez cele. Posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Chcących doskonalić metody i sposoby poszczególnych działań występujących w dobrym zarządzaniu przez cele. Mogą to być procesy zarówno skoncentrowane na celach i ich rozliczaniu, mogą to być również umiejętności miękkie w postaci komunikacji, budowania umiejętności lidera, angażowania i motywowania zespołu, indywidualnej pracy rozwojowej, mentoringu.

Wymagania przed szkoleniem:

Rekomendowane dla menedżerów, zarządów i właścicieli firm z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym oraz doświadczeniem z nowoczesnymi metodami zarządzania przez cele MBO.

Główne obszary  poruszane na szkoleniu z MBO – KPI
OGÓLNY  PROGRAM SZKOLENIA

 • Czym jest Zarządzanie przez cele MBO ?
 • Czym różni się MBO od typowego delegowania?
 • Jak ustalić cel oraz miary go opisujące?
 • Czym są KPI i wskaźniki opisujące cel ?
 • Na czym polega zarzadzanie KPI opisującymi realizacje celów?
 • Rola strategii i celów strategicznych w systemie MBO?
 • Na czym polega zrównoważona karta wyników ?
 • Czym są karty wyników w MBO ?
 • Na czym polega uzgadnianie celu i sposobu jego rozliczania?
 • Jak angażować członków zespołu do ambitnego wyznaczania zadań?
 • Proces delegowania i proces uprawniania do działania?
 • W jaki sposób pracujemy nad wartościami i postawami członków zespołów?
 • Komunikacja pomiędzy menedżerem a członkami zespołu
 • Naturalne predyspozycje członków zespołu – umiejętność wykorzystania i zarządzania nimi?
 • Jak realizowana jest kontrola zadań w systemie MBO?
 • Jak dokonywana jest ocena i komunikacja zwrotna poziomu realizacji zadań MBO?
 • W jaki sposób motywujemy pracowników w MBO?
 • Premiowanie zadaniowe w MBO
 • Rola rozmów rozwojowych, planowania rozwoju osobistego a system MBO
 • Jakie są wymagane kwalifikacje menedżera aby pracował w MBO?
 • Które naturalne predyspozycje menedżerskie wspierają MBO?
 • Rola zarządu i kadry strategicznej systemie zarządzania przez cele

Kompetencje i doświadczenie Trenera

 • Doświadczenie zawodowe – 24 lata – jako menedżer, konsultant, trener, mentor
 • Nowoczesne metody pracy szkoleniowej, pomiaru efektywności szkolenia, pomiaru efektywności ekonomicznej, biznesowej
 • Praca eksperta i doradcy zatem możliwość biznesowych, menedżerskich konsultacji na najwyższym poziomie plus doradztwo.
 • Regularne doskonalenie kwalifikacji trenera – liczne kursy specjalistyczne zakresie kwalifikacji trenera oraz certyfikacje
 • Kilka tysięcy zaprojektowanych i zrealizowanych projektów szkoleniowych, kilkadziesiąt tysięcy  osób przeszkolonych
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Wiedza specjalistyczna zakresie psychologii komunikacji, motywacji i pracy zespołów
 • Certyfikowany diagnosta w zakresie badania stylów osobowości, inteligencji emocjonalnej, systemów oceny 360, badania komunikacji strategicznej, badania motywacji i zaangażowania w organizacji.
 • Certyfikowany interim menedżer – praktyczne doświadczenia zarządcze w zakresie tworzenia obszarów HR, zarządzania tymi obszarami. Praktyczne doświadczenia zarządzaniu strategicznym CEO menedżer. Rozumienie procesów zarządczych, ekonomicznych finansowych, potrzeby oraz zasad pracy liderów i przywództwa.
 • Wiedza ekspercka w zakresie analizy strategicznej, budowania strategii, planów strategicznych, planowania operacyjnego, zarządzania przez cele MBO, systemów kontroli i oceny pracy kadry menedżerskiej, nowoczesnych systemów motywacji płacowej w tym premiowania w MBO.
 • Doświadczony mentor i doradca w indywidualnej pracy z menedżerami oraz właścicielami firm – shadow management, wsparcie procesów sukcesji, mentoring menedżerski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania 

Czy system MBO można kupić?

System zarządzania przez cele można i należy wypracować wspólnie z kadrą kierowniczą i pracownikami danej organizacji. Powinien być wspólną wartością i decyzją członków organizacji. Nie da się kupić gotowego systemu, można go jednak dopracować wspólnie z ekspertami w tej dziedzinie.

Czy jest możliwe wsparcie doradcze w tym zakresie?

Tak oferujemy takie wsparcie, doradcze, eksperckie.  Dotyczy to zarówno audytu i analizy obecnego systemu zarządzania MBO, zaprojektowania, przeprowadzenia prac projektowych, wdrożenia, monitorowania efektywności działania nowego systemu MBO. Projekty te są realizowane również kompleksowo począwszy od identyfikacji misji, wizji, planu strategicznego, a skończywszy na wdrożeniu planu operacyjnego.

Czy posiadanie strategii jest konieczne do systemu MBO?

Spotykamy się szkoleniowo zatem będziemy omawiać jak taki system działa, jak jest projektowany, jakie są jego kluczowe elementy, jakie korzyści daje organizacji. Na szkoleniu ćwiczymy praktyczne umiejętności i zachowania kadry menedżerskiej. Posiadanie strategii, sformalizowanych celów oraz wskaźników zdecydowanie ułatwia późniejsze praktyczne zastosowanie wiedzy przez menedżerów. Szczególnym utrudnieniem w nowych projektach systemów MBO jest brak wsparcia od strony zarządu lub kadry zarządzającej strategicznie, niejasność celów strategicznych, nieprawidłowo sformułowane wskaźniki KPI na poziomie strategicznym. Zatem posiadanie strategii nie jest konieczne do procesu szkoleniowego ale jest bardzo wskazane do wdrożenia takiego systemu

Czy jest możliwa modyfikacja zakresu szkolenia?

Oczywiście tak. Szkolenia w każdym przypadku są zamawiane indywidualnie zatem zanim powstanie program szkolenia dla klienta jest wykonywana analiza potrzeb szkoleniowych a co za tym idzie uzgadniamy tematy moduły, sposób opracowania i aktywności, uzgadniamy również końcowy sposób pomiaru efektywności

Jak są prowadzone szkolenia w wersji on-line lub hybrydowej

Każde szkolenie może zostać przeprowadzone w formie online, może to być również forma hybrydowa gdzie część zajęć odbędzie się na żywo a niektóre moduły zostaną zrealizowane w formie online. Decyzje o sposobie przeprowadzenia szkolenia uzgadniamy z Klientem kierując się jego możliwościami oraz oczekiwaniami.

Czy jest badany poziom efektywności szkolenia ?

Efektywność szkolenia badana jest według modelu Kirkpatricka – oceniamy bezpośrednią reakcję uczestników na szkolenia, oceniamy zmiany wiedzy i umiejętności uczestników, badamy zmiany jakie zachodzą na poziomie zachowań i wartości, w długim okresie czasu badamy zmiany jakie zaszły we wskaźnikach biznesowych.

Jak zamówić inny temat szkolenia ?

Jeśli to szkolenie Państwa zainspirowało zapraszamy do kontaktu uzgodnimy z Państwem potrzeby szkoleniowe, uzgodnimy nowy temat oraz zakres tematów koniecznych do poruszenia.

Czym zajmuje się firma Anacco Advisors and Trainers ?

Jesteśmy agencją konsultingową koncentrującą się na doradztwie strategicznym, operacyjnym, systemach zarządzania, systemach motywacji płacowej, zarządzaniu personalnym, psychologii komunikacji i motywacji, nowoczesnej pracy menedżera w zakresie przywództwa, diagnostyki indywidualnej menedżerów, diagnostyki organizacji. Wykonujemy zaawansowane projekty doradcze, oferujemy usługę interim managementu, realizujemy szereg szkoleń i treningów, realizujemy usługi w zakresie mentoringu menedżerskiego oraz shadow managementu dla strategicznej kadry menedżerskiej i właścicieli.

Efekt naszego  szkolenia w Twojej Organizacji

Nasze autorskie szkolenia, przekazywana wiedza, prezentowane praktyczne przykłady z realizowanych projektów, doradztwo eksperta podczas szkolenia, efektywnie wspierają rozwój menedżerów, zmiany sposobów myślenia, działania, wyciągania wniosków i procesu doskonalenia swojej pracy, zmiany i poprawy wyników biznesowych organizacji.

Efektywność naszych szkoleń badamy w zakresie: zmiany poziomu wiedzy, zmiany poziomu umiejętności praktycznych menedżerów, zmiany sposobu myślenia i postaw osoby kierującej, badamy również realne wyniki ekonomiczne – w jaki sposób zmieniają się wskaźniki KPI, sposób realizacji celów. Badania są realizowane zarówno w zakresie indywidualnym dla poszczególnych menedżerów. Badamy również efektywność organizacji, komunikacji, zaangażowania całych zespołów.

Najbardziej widoczne zmiany jakie możemy obserwować po szkoleniach w zakresie zarządzania przez cele MBO to:

 

 • Poprawa wyników ekonomicznych i biznesowych organizacji
 • Wzrost zaangażowania i inicjatyw
 • Koncentracja na celach głównych i strategicznych
 • Ponadto poprawa komunikacji strategicznej i rozumienia celów strategicznych
 • Jednakowe rozumienie celów strategicznych w każdym obszarze działania organizacji
 • Poprawa komunikacji systemowej w organizacji
 • Wzrost zaangażowania i inicjatyw na poziomie pracowników
 • Działania konsolidując ze zespół
 • Efektywnie i motywująco działające system premiowania zadaniowego
 • Zaangażowanie kadry kierowniczej do współpracy między sobą
 • Zaangażowanie kadry kierowniczej do rozwoju i motywacji pracowników
 • Wzrost wartości zadowolenia i motywacji w organizacji

 

Pomiar efektywności szkolenia w długiej perspektywie czasu pokazuje zmiany ekonomiczne i finansowe. Podczas naszych szkoleń pomagamy również w budowie i zaprojektowaniu systemów planowania potrzeb szkoleniowych, zarządzaniu talentami, zarządzaniu pracownikami o wysokim potencjale, odpowiedniej korelacji systemów zachęt i motywacji dla rozwoju umiejętności menedżerskich.

 

Czas, organizacja, cena usługi

Warunki realizacji projektu w tym: konieczny czas na jego realizację, dostępne terminy wykonania usługi, informacje na temat harmonogramu, koniecznego zaangażowania po stronie Klienta, koniecznych materiałów do realizacji projektu, ceny projektu są indywidualnie uzgadniane z Klientem na etapie przygotowania oferty. Zapraszamy do kontaktu.

Inne tematy, które zamawiają Klienci

Szkolenie w zakresie zarządzania przez cele MBO jest szkoleniem o nowoczesnych technikach zarządzania oraz nowoczesnym podejściu do komunikacji z pracownikami budowania odpowiednich relacji, delegowaniu, rozwiązywaniu problemów, angażowaniu pracowników. Podczas szkolenia omawiamy techniczne aspekty procesu identyfikacji celów, określaniu wskaźników KPI, zarządzania tymi wskaźnikami, procesy delegowania. Omawiamy również obszary umiejętności miękkich menedżera w zakresie komunikacji, motywacji, budowania wartości, rozwiązywania problemów i konfliktów, rozmów rozwojowych, procesów rekrutacyjnych i adaptacyjnych pracownika. Tematy które polecamy jako uzupełnienie szkolenia w zakresie zarządzania przez cele MBO to:

 • Zrównoważona Karta Wyników w Praktyce
 • Zarządzanie projektami
 • Analiza i planowanie strategiczne
 • Analiza i zarządzanie wskaźnikami KPI
 • Systemy motywacji płacowej – premiowanie zadaniowe w MBO
 • Diagnoza i rozumienie stylu osobowości menadżera
 • Diagnoza predyspozycji członków zespołu
 • Przywództwo i lider w zespole
 • Psychologia i techniki motywacji
 • Zarządzanie wartościami w zespole
 • Budowanie zaufania i zaangażowania
 • Projektowanie rozwoju osobistego pracowników
 • Rozmowa oceniająca i rozmowy rozwojowe
 • Strategia personalna wspierająca strategię biznesową

Tematy usług  powiązane z MBO i KPI

Zamów analizę  i wycenę  usługi

 

 • Pomagamy zdiagnozować potrzeby szkoleniowe zarówno organizacji jak i grupy uczestników
 • Projektujemy odpowiedni program szkolenia
 • Dobieramy metody i techniki szkolenia
 • Dobieramy przykłady praktyczne, symulacje i gry
 • Prowadzimy analizę efektywności procesu szkoleniowego
 • Zapewniamy analizy efektów szkolenia w długiej perspektywie czasu
 • Gwarantujemy doradztwo eksperta w zakresie prowadzonego szkolenia

Kontakt
porozmawiaj z Konsultantem

Napisz do nas     +48  515-803-244

 

 • Trener, mentor  i doradca w zakresie systemów zarządzania
 • Ekspert w zakresie systemów zarządzania personalnego HR
 • Doradca w zakresie systemów motywacyjnych i komunikacji
 • Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i systemów MBO
 • Certyfikowanych Interim Menedżer  HRM oraz CEO

Kto korzystał z naszych usług ?

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas