+ 48 515 803 244
Wynagradzanie Pracowników projekty, analizy, szkolenia, warsztaty Badania Wynagrodzeń, Strategie Płacowe,
Systemy Motywacji Płacowej, Wartościowanie Stanowisk Pracy,
Premiowanie i Nagradzanie, Ocena i Awans Płacowy,

Premia Zadaniowa - zasady i trendy w motywacji płacowej

 

PREMIA
zadaniowa
 

Premia zadaniowa

- elementy systemu wynagradzania,
- premia jednoznaczna oparta na algorytmach,
- wymaga sprawnego systemu zarządzania przez cele,

- obecnie najlepsza forma premiowania

Obecnie jedna z częściej stosowanych form motywacji płacowej. Bardzo efektywna. Jest jednoznaczna, oparta na algorytmach, wymaga dobrego systemu  zarządzania i odpowiedzialnego podejścia kadry kierowniczej. Może być  stosowana zarówno indywidulnie jak i w formach zespołowych.

Cechą charakterystyczną premiowania zadaniowego jest:  odpowiednie dobranie motywatorów do trudności i wartości zadań. Zadania, które wymagają wiele wysiłku, ryzyka zawodowego – powinny być równoważone atrakcyjną wartością premią. W przeciwnym wypadku pracownik zaniecha podejmowania wysiłku dla jej osiągniecia.

Zarządzanie przez cele

- system niezbędny jako podstawa do premiowania zadaniowego,
- definiuje zadania
, cele, procesy,
- określa priorytety wykonania,
- określa zasady pomiaru (wskaźniki),
- określa zasady interpretacji i oceny,
- pozwala prognozwać zadania na przyszłość

Kolejna ważna rzecz dla systemów premiowania zadaniowego to  odpowiedni system zarządzania przez cele. W Organizacjach, w których jest słaby system zarządzania, cele nie są systemowo określane lub brak jednoznacznej systemowej oceny realizacji zadań - premia zadaniowa traci podstawę do obliczania jej wartości. Warto o tym pamiętać, gdyż premia nie jest systemem zarządzania i nie może go zastąpić. Premia jest elementem systemu motywacyjnego - czyli wzmacniania zachowań i postaw.

 

 

Cechy dobrej premii zadaniowej

 

 • powinna motywować                                                            
Jest elementem, którego pracownik, po pierwsze chce, po drugie realnie może wypracować. Wartość premii zadaniowej jest dla pracownika interesująca, a zasady i kryteria wypracowania realne, czytelne i pewne w zakresie ustalonych zasad.
 
 • jest wynagrodzeniem
  zmiennym
Pracownik może ją wypracować lub nie, a wysokość zależy od jego efektów pracy, spełnienia przyjętych kryteriów. Brak roszczeniowości w stosunku do tego składnika wynagrodzenia.
 
 • jest pochodną
  realizacji zadań
To oznacza, że mamy element rzeczywistych zadań, np. wykonania określonego zadania, realizacji procesu, osiągnięcia założonych wskaźników /np. KPI/. Dotyczy sposobu i efektywności realizacji zadań wynikających z zakresu zadań lub pełnionej funkcji – premia zadaniowa zawsze odwołuje się do opisu stanowiska pracy, wymogów oraz funkcji w strukturze organizacyjnej.
 


Zalety premii zadaniowej

 

 • jest jednoznaczna,

  Ważne

  Premia zadaniowa NIE jest systemem zarządzania przez cele i nie może go zastąpić.  Premia zadaniowa opiera się na ocenie zadań, poziomach realizacji wskaźników. Pobiera te dane z systemu zarządzania przez cele. Jeśli ten nie działa premia również nie będzie funkcjonowała.

 • łatwa w interpretacji i ocenie,
 • prosta w przeliczeniu na płace,
 • ściśle wiąże się z zadaniami stanowiska,
 • poprawia komunikację na poziomie przełożony – pracownik,
 • poprawia poziom świadomości kadry i pracowników w zakresie realizacji zadań,
 • motywuje do dobrego i mądrego zarządzania,
 • daje doskonałe podstawy do decyzji personalnych - awans, przemieszczenia,
 • jest informacją zwrotną w zakresie efektywności zarządzania przełożonego,
 • jest informacją zwrotną dotyczącą inwestycji szkoleniowych, rozwojowych, działań motywacyjnych w stosunku do pracowników.

 

Rekomendowane stanowiska dla premii zadaniowej

 • wszystkie stanowiska menedżerskie i kadra wyższego szczebla,
 • kadra techniczna średniego szczebla,
 • służby sprzedażowe – zasadniczo wszystkie stanowiska dobrze funkcjonują w tej premii,
 • kadra administracyjna średniego szczebla – większość, ale nie wszystkie,
 • specjaliści, doradcy, konsultanci – zasadniczo również większość, ale mogą być wyjątki.

 

Jaki może być odbiór społeczny premii zadaniowej?

Tu funkcjonuje dość prosta zasada związana z kulturą organizacji. Premia może być odebrana jako wyróżnienie lub jako przymus działania i kara za jego niewykonanie.

Poniżej trzy charakterystyczne przypadki wdrażania systemu premii zadaniowej.

Przypadek pierwszy - MOTYWACJA

Reakcje na nowy system

- motywacja
- jest system zarządzania przez cele,
- cele są wyznaczane i oceniane,
- są wyciągane wnioski i podejmowane działania,
- jest zwyczaj oceny pracy,
- ocena służy do rozwoju i poprawy,

- kadra kierownicza jest szczególnie oceniana i rozwijana zawodowo

- obawa przed zmianą

- słaba komunikacja interpersonalna,
- brak pozytywnych liderów,
- system płacowy w stagnacji - brak zmin,
- brak oceny pracy i wyciągania wniosków,
- brak elemntów różnicowania płac z uwagi na wyniki pracy,

- silny opór przed utratą
- słabe kwalifikacje kadry kierowniczej,
- często słabe kwalifikacje pracowników,
- brak systemu zarządzania przez cele,
- brak rzetelnej oceny pracowników
,
- brak konsekwencji w stosunku do wyników oceny,
- brak możliwości zmian personlnych,

Jeśli mamy kulturę organizacyjną pracy taką, że wartością jest stwierdzenie: „dobra praca = dobra płaca” – czyli:
a/ za dobre wyniki pracy, zaangażowanie i inicjatywę, pomysłowość, samodzielność – płacimy lepiej – pełna premia plus możliwe nagrody,
b/ za pracę poprawną, solidną, ale wymagającą kontroli i naddzoru – płacimy mniej – premia częściowa lub pełna – raczej bez nagród,
c/ a za pracę słabą wymagającą poprawy i ciągłej kontroli najmniej – premia nie jest wypłacana. Trzeba na nią zasłużyć i ją wypracować.
Oczywiście mowa o tym samym poziomie i tym samym lub podobnym stanowisku pracy.

W takim przypadku – mamy zazwyczaj wysoką akceptację premii zadaniowej i systemu różnicowania premii.

Przypadek drugi - OBAWA PRZED ZMINĄ
W przypadku, kiedy mamy kulturę roszczeniową, opartą na oczekiwaniach lub mamy niskie poziomy motywowania i wynagrodzeń – ludzie nie zwracają uwagę na różnicowanie wynagrodzeń z uwagi na efekty pracy, tylko chcą osiągnąć poziom minimalny, gwarantujący stabilizację /teoria potrzeb/.
Roszczeniowość może wynikać jeszcze z „dawnej tradycji”. Płace są na dobrym poziomie, ale od wielu lat ich nikt nie różnicował, z uwagi na efekty, były jedynie indeksowane o inflację lub wg stażu pracy, a premia była obligatoryjna – można było ją utracić jedynie poprzez naruszenia i zaniedbania w pracy.

Tu premia zadaniowa jest bardzo ciężka do wprowadzenia. Większość członków Organizacji uważa, że jest to kontrola, a wręcz zamach na ich wynagrodzenia. Przypadek bardziej skomplikowany wymaga odrębnego omówienia. Proszę zwrócić uwagę, że jest bardzo poważna zmiana – zmiana najtrudniejsza, bo dotyczy aspektów społecznych i kulturowych. Wymaga odpowiednich działań i czasu.
Dobrym pierwszym krokiem będzie Kadra Kierownicza - poprawa świadomości plus odpowiednia motywacja.

Trzeci przypadek – SILNY OPÓR
Organizacja – często monopolista wchodzi w okres wzmożonej konkurencyjności rynkowej – obszar biznesowy. Możliwe, że rynek pracy staje się bardziej wymagający – mamy konieczność wprowadzenia systemu efektywnego zarządzania. Albo, co bardziej prozaiczne, nowy właściciel tego oczekuje. Jeśli tak, to drugim krokiem jest system motywacji zadaniowej – czyli nasza premia zadaniowa.
Rozsądnym początkiem jest budowa i wdrożenie systemów zarządzania i monitorowania wyników – często w postaci controllingu /produkcyjny, finansowy, operacyjny/.

 

Dobra praktyka

- rozpocznij od kadry kierowniczej,
- komunikuj oczekiwania, buduj motywację,
- daj pomoc tym którzy mają problem ze zmianą - np. coaching,
- usuń osoby wyraźnie niezaangażowane, problematyczne, negatywnych liderów,
- szkolenia i komunikacja dla pracowników,
- okresy  wdrożeniowe,
- grupy pilotarzowe,
- wzorce i dobre praktyki w firmie - promować.

System zadaniowy uderzy w słabych kierowników i menedżerów.
W zasadzie, w przeciągu kilku miesięcy obnaża błędy i niekompetencje oraz słabe zarządzanie.
Dla nich jest to ewidentna kontrola i możliwość pogorszenia sytuacji.
Mało tego, powiązanie motywacji z wynikami daje kolejny minus dla słabego menedżera w wynagrodzeniu. Premiowanie zadaniowe dla menedżerów to często 6- lub 12-miesięczny okres. Zatem strata jest duża.

W takim przypadku nie jest możliwe efektywne wdrożenie premii zadaniowej.
Bardzo trudny przypadek – często wymaga kilkunastu miesięcy pracy, aby wdrożyć system zarządzania, a potem wdrożyć system motywacyjny. Bywa, że wymaga to również działań personalnych na najwyższych szczeblach.

 

 

 

 

Autor i opracowanie  materiału:  Sebastian Trzaska

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak