Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Ocena Pracowników i Zarządzanie Talentami

Ocena Pracowników i Zarządzanie Talentami

 • idea dotyczy poszukiwania talentów a nie osób najlepszych,
 • system oceny okresowej lub odrębny  projekt w postaci akademii lub grup rozwoju,
 • bardzo często  jako akademia rozwoju liderów, akademia handlowców, akademia coachingu i rozwoju indywidualnego – są to stosunkowo nowe formy – na stałe obecne na polskim rynku od 5-7 lat. Oczywiście są przypadki dłuższej tradycji i doskonałych wyników takich projektów,
 • poszukiwanie talentów odbywa się wieloma ścieżkami: rozmowy okresowe, coaching (indywidulany, grupowy, zespołów), badania, testy, assessment center, itp.,
 • forma oceny i rozwoju celowo promowana – jest jednak dobrowolna i nie ma obowiązku uczestnictwa,
 • jeśli projekt zarządzania talentami jest elementem oceny okresowej – jest regularność badania i wnioskowania – wraz z oceną pracownika,
Proces coachingu rozwojowego, kariery, zmiany – bardzo często  korzystamy z opisów stanowisk pracy, struktur organizacyjnych, modeli kompetencyjnych, map karier.
 • jeśli projekt jest akademią ma charakter bieżący i ciągły – ocena i wnioskowanie następuje na bieżąco i jest postawą do kolejnych działań rozwojowych (szkoleń, cochingu, studia, kursy, awans, zmiana pracy i jej rodzaju),
 • koncentracja na osobach, które chcą doskonalenia i rozwoju – mogą to być osoby szczególnie utalentowane lub te które chcą dynamicznie się rozwijać i doskonalić – np. rozpoczynające prace,
 • system nie wpływa na osoby, które mają braki  zawodowe lub nie chcę rozwoju – może być jedynie dla nich inspiracją ale nie ocenia ich negatywnie z tego powodu.  Te osoby nie uczestniczą w tego typu systemie,
 • pracownik wkłada mniej pracy i ma większą motywację kiedy doskonali się w tym co lubi i do czego ma predyspozycje (tu bardzo pomagają sesje cochingowe),
 • projekt wymaga podobnie, jak ocena okresowa rozwojowa, odpowiedniej kultury organizacyjnej i wartości. W organizacjach gdzie kultura organizacyjna wymaga modyfikacji – gdzie są postawy roszczeniowe, negatywne, psujące relacje i współpracę zespołową, ułomna forma zarządzania np. zbyt dyrektywna – prowadzone są tam specjalne programy odejść dla osób, które nie odnajdują się w nowej rozwojowej organizacji.
Zarządzanie Talentami to:  poszukiwanie szczególnych talentów,  promocja i wsparcie dla talentów, alokacja talentów w organizacji, poszukiwanie szczególnych umiejętności i kompetencji,  poszukiwanie motywacji i chęci rozwoju, coaching i mentoring,  planowanie rozwoju.
Plusy i zalety oceny okresowej –
zarządzanie talentami
Zagrożenia i wady oceny okresowej –
zarządzanie talentami
 • szybka i efektywna identyfikacja osób o odpowiednich predyspozycjach,
 • możliwość powierzania prac osobom, które są do nich najbardziej predysponowane,
 • bardzo dobra motywacja pracownika,
 • zazwyczaj pracownik sam chce brać udział w badaniu i ocenie – jest dla niego szansą a nie obowiązkiem,
 • system doskonale kształtuje i utrwala wartości i kulturę organizacyjną,
 • bardzo dobrze wpływa na poprawę komunikacji, relacji i sposobu zarządzania,
 • kształtuje nawyki dobrego kierowania i zarządzania zespołem,
 • kształtuje nawyki liderskie i przewodzenia,
 • bardzo często pojawiają się nawyki rozwoju poprzez coaching i mentoring.

 

 • jest rozwiązaniem bardzo wymagającym wielu czynników,
 • często szybko obnaża niekompetencje wielu osób i jest sabotowany z tego powodu (nie przygotowanie organizacji),
 • wiele systemów ocen okresowych ma taki moduł – często jednak nie jest stosowany,
 • identyfikacja talentu to jeden element a drugi to odpowiednie działanie w tym zakresie,
 • jest to złożony i trudny proces,
 • wymaga dobrych kwalifikacji przełożonego,
 • wskazane aktywne wsparcie  odpowiedniego specjalisty HR,
 • system nie będzie działał sam, wymaga bieżącej aktywności,
 • wymagana konsekwencja,
 • nie wskazane są gwałtowne, polityczne zmiany założeń systemu,
 • wymagane jest zaufanie,
 • wymagana odpowiednia kultura organizacyjna i wartości.

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog