Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Opisy Stanowisk w Służbie Cywilnej
1 marca, 2022

Opisy Stanowisk w Służbie Cywilnej

 • Rekomendacje jak poprawnie przygotować opisy do wartościowania
 • Opisy w polityce personalnej Urzędu
 • Stanowiska pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 • Stanowiska pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Niniejszy wpis – poradnik powstał na bazie pytań, rzeczywistych sytuacji w projektach  doradczych i szkoleniach  realizowanych przez naszych konsultantów. Ma na celu pomoc merytoryczną, organizacyjną i efektywne wdrożenie projektów.

Co dowiesz się z tego poradnika?

 • Jak zaangażować przełożonych do wykonania poprawnych opisów?
 • Jak wykonać dobry opis do procesu wartościowania?
 • Jak przygotować efektywny opis do zarządzania personalnego i motywacji pracowników?

 Dla kogo jest ten poradnik?

 • Dla specjalistów zarządzania personalnego, członków zespołów wewnętrznych i zewnętrznych w Urzędach ds. opisów i wartościowania stanowisk pracy
 • Dla Dyrektorów i Naczelników chcących efektywnie prowadzić politykę personalną w swojej komórce organizacyjnej

Jakie posiadamy doświadczenie w tym temacie?

Poniżej znajdą Państwo nasze porady oparte na praktycznym  ponad 24 letnim doświadczeniu  w projektowaniu i wdrażaniu opisów stanowisk pracy, wartościowania i budowie nowoczesnych systemów motywacji płacowej pracowników
W tym  15 letnie doświadczenie w opisach, wartościowaniu, systemach wynagradzania, oceny, IPRZ  dla pracowników służby cywilnej

W roku 2007 byliśmy jednymi z głównych doradców dla KPRM w zakresie budowy wzorów opisów stanowisk pracy i opracowania metod i procesów wartościowania. Konsultowaliśmy a dalej  pomagaliśmy w procesie wdrożenia: Doradzaliśmy i  szkoliliśmy Dyrektorów Generalnych i Dyrektorów Komórek Personalnych w zakresie Zarządzenia Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Mamy w swoim portfolio wiele szkoleń i projektów doradczych dla Urzędów w zakresie: opisów stanowisk, konsultacji, wartościowania, projektów systemów wynagradzania, oceny okresowej, IPRZ, szkoleń dla kadry kierowniczej i osób zarządzających w Urzędach. Kilkadziesiąt projektów doradczych i ponad 8 000 przeszkolonych Urzędników

Poradnik opiera się na zaktualizowanych przepisach na dzień 31-03-2022

 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011
 • Nowelizacja zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 201
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

 

Zobacz wsparcie szkoleniowe: „Opisy i wartościowanie w służbie cywilnej”

Opis Stanowiska Pracy w Urzędzie

Opis Stanowiska Pracy w Urzędzie – to kluczowy dokument w zarządzaniu personalnym Urzędu. Za pomocą opisów określamy niezbędny rozkład zadań i specjalizacji w  danej komórce organizacyjnej. Możemy określić właściwą etatyzację i przydział osób do określonych stanowisk. Jest dokumentem służącym do procesu rekrutacji, selekcji, wdrożenia pracownika. Określa i pomaga zarządzać potrzebami szkoleniowymi i rozwojowymi dla pracownika. Jest głównym dokumentem w ustaleniu wynagrodzenia zasadniczego pracownika Urzędu. Podstawa do procesów oceny okresowej, IPRZ, planowania kariery zawodowej i awansu w Urzędzie

Opis stanowiska pracy bierze udział w następujących elementach polityki personalnej Urzędu:

 • Optymalne ustalenie ilości etatów i koniecznych kwalifikacji w komórce organizacyjnej
 • Procesy tworzenia wizerunku Urzędu jako pracodawcy i danej komórki organizacyjnej
 • Realizacja procesów rekrutacyjnych
 • Procesy selekcji i optymalnego doboru kandydatów
 • Proces wdrożenia kandydata – onboarding
 • Procesy szkoleniowe, rozwojowe, IPRZ
 • Ocena okresowa pracownika – proces doskonalenia i rozwoju
 • Komunikowanie wymagań i ocena efektywności pracy
 • Wartościowanie stanowisk pracy – system wynagrodzeń zasadniczych
 • Komunikowanie i rozwój umiejętności menedżerskich kadry i dyrektorów
 • Zarządzanie i model kompetencji, wartości organizacyjnych w Urzędzie

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie – zobacz nasze oferty

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha
powiązane z tym wpisem oferty naszej grupy doradców i trenerów

Jak i po co angażować  przełożonych ?

Źle wykonany opis, nie pełny, nie aktualny lub brak tego opisu ma istotne konsekwencje dla polityki personalnej, motywacji i efektywności pracy danego pracownika, komórki organizacyjnej, jej przełożonego i całego Urzędu

Możliwe niektóre konsekwencje negatywne:

 • Zły dobór pracowników
 • Nadmierna etatyzacja z uwagi na niższe kwalifikacje / motywacje pracowników
 • Nie czytelny lub błędny zakres zadań – możliwy konflikt
 • Nie czytelna ścieżka awansu lub błędnie określone możliwości awansu lub ich brak
 • Nieprawidłowa ocena pracownika
 • Nie efektywna motywacja lub demotywacja pracownika
 • Błędnie wykonane wartościowanie
 • Źle określone stawki wynagrodzeń zasadniczych – błędnie dobrane mnożniki
 • Problemy z pozyskaniem i utrzymaniem najlepszych pracowników
 • Konflikt w zespole lub z przełożonym
 • Zwiększona rotacja pracowników – utrata specjalistów i ekspertów

 

Osobą  kluczową jest przełożony danej  komórki organizacyjnej
Co zrobić aby takie osoby zaangażować do projektu?

 • Odpowiednie spotkanie lub szkolenie z Dyrekcją
 • Pokazanie korzyści z opisów dla poprawy pracy zespołu, działu, departamentu
 • Pokazanie jak korzystać w nowoczesny sposób z opisów stanowisk pracy – co można uzyskać mając dobre opisy – jak zmniejszają się problemy z pracownikami i efektywnością pracy
 • Lepsze wyniki pracy w danym obszarze dla danego Dyrektora
 • Błędem jest odwoływanie się wyłącznie do obowiązku wykonania opisów

Moduł i elementy identyfikacji

W każdym opisie stanowiska pracy mamy na początku opisu moduły  identyfikujące takie jak:

 • Nazwa Urzędu
 • Nazwa komórki organizacyjnej
 • Nazwa stanowiska pracy
 • Identyfikacja obszaru specjalizacji ( np do jakich spraw)
 • Identyfikacja w strukturze organizacyjnej

Ta część opisu jest formalna i wymaga formalnego ustalenia stanu rzeczy.  Dotyczy to zarówno:

 • Wzoru opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 • Wzoru opisu stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

UWAGA: jeśli masz wątpliwości z nazwą stanowiska pracy lub kilka stanowisk o różnych nazwach wykonują te same czynności lub na odwrót  tak samo nazwane stanowisko a osoby tam zatrudnione wykonują coś innego  – musisz to  przeanalizować i ustalić jaka jest prawidłowa organizacja a co za tym idzie prawidłowe nazewnictwo
NIE rób opisu „na siłę” pod nazwę stanowiska pracy
NIE rób opisu – dostosowując treść do nazwy

Opis stanowiska ma odzwierciedlać stanowisko nie osobę –  rzeczywiste wymagania wynikające z zadań komórki organizacyjnej i danego obszaru merytorycznego.

Jest to dość częsty błąd w dużych i złożonych Urzędach.  PSUJE dalszy cały opis oraz daje błędne wyniki w procesie wartościowania. Zespół wewnętrzny zazwyczaj nie ma wystarczającej wiedzy aby to wyłapać – wyniknie to jedynie z odpowiedniej rozmowy z przełożonym.

opisy stanowisk w służbie cywilnej

Moduły identyfikacji zadań

W każdym z dwóch wzorów mamy moduły identyfikujące:

 • Treść pracy – zadania oraz ich priorytety
 • Zakresy tych zadań – wielkość i specyfikę zespołów

We wzorze dla opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej mamy jeszcze: konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa do realizacji zadań

Taka identyfikacja jest kluczowa dla poprawności całego opisu  stanowiska pracy i procesów personalnych powiązanych lub opierających się na opisach np.:

 • Na podstawie zdefiniowanych zadań i ich zakresu wiemy jakich musimy wymagać kwalifikacji – np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, jakich języków wymagać i na jakim poziomie, jakich kompetencji i wiedzy specjalistycznej.
 • Na podstawi zadań we wzorze dla opisu stanowiska pracy będącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej – możemy również tworzyć model kompetencji menedżerskich
 • Zadania i dalsze wymagania są podstawą do wartościowania stanowisk pracy a co zatem idzie klasyfikacji stanowisk do przedziałów płacowych i przyporządkowania odpowiednich mnożników. Są istotną podstawą systemu wynagradzania a dalej również zasad oceny pracownika i ewentualnego różnicowania mnożników w podobnych grupach stanowisk pracy.
 • Zadania będą również istotne w pierwszych procesach personalnych takich jak etatyzacja, rekrutacja i selekcja, wdrożenie osoby do pracy – onboarding pracownika
 • Dalszy rozwój pracownika – szkolenia, IPRZ, kariera zawodowa, ocena i rozmowy rozwojowe, awans płacowy, zarządzanie zaangażowaniem pracowników i ich motywacją to również opis stanowiska pracy i szczególnie ważne moduły zadaniowe

 

UWAGA: jeśli dwa lub więcej stanowisk (wspomniałem o tym powyżej)  ma taki sam opis zadań, zakresu tych zadań  to logicznym jest, że będziemy mieć podobne lub takie same wymagania kwalifikacyjne i specyfikę pracy. Ta informacja jest wykorzystywana przez zespoły wewnętrzne między innymi do:

 • Korekty opisów – ich treści lub nazewnictwa
 • Standaryzacji wymagań ( bardzo ważny i pomocny element w czynnościach związanych z wartościowaniem)
 • Etatyzacji ( informacje takie mogą być podstawą analizy obciążenia pracą i etatyzacji w danym obszarze)
 • Analizy ścieżki kariery – wymagań na poszczególnych szczeblach
opisy stanowisk w służbie cywilnej

Moduły identyfikacji specyfiki pracy

Ten moduły są bardziej szczegółowo opisane we wzorze  opisu stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej. Dotyczą między innymi:

 • Złożoności i kreatywności
 • Niezbędnej samodzielności i inicjatywy
 • Horyzontu czasu planowania
 • Kontaktów zewnętrznych
 • Czynników utrudniających pracę

Każdy z tych elementów jest ściśle powiązany z modułami opisującymi zadania ich zakres

UWAGA: błędy w opisach a dalej problemy w procesie wartościowania i prowadzenia poprawnej polityki personalnej wynikają często z:

 • Braku korelacji wymagań z zadaniami
 • Źle opisane lub nieczytelnie zadania pozwalają na nieprecyzyjne identyfikowanie wymagań
 • Brak odpowiedniej wiedzy osób odpowiedzialnych za opisy – wiedzy praktycznej do czego służy opis stanowiska i jakie są konsekwencje takich błędów

 

Zaleceniem i efektywnym rozwiązaniem jakie stosujemy w takich sytuacjach jest:

 • Specjalne spotkania i szkolenia przełożonych – osób odpowiedzialnych za opisy
 • Odpowiednie kampanie informacyjne od strony HR
 • Odpowiednie specjalne szkolenia zespołów wewnętrznych aby umiały rozmawiać i współpracować przy analizach i korektach opisów stanowisk pracy (szkolenia inne niż instruktarz z wypełniania wzorów i wartościowania)
opisy stanowisk w służbie cywilnej

Moduły identyfikujące wymagania

Moduły identyfikujące wymagania kwalifikacyjne podobnie jak powyżej,   powinny wynikać z zadań. Najpierw powinno być  określone zadanie/ zadania  i jego zakres a dalej piszący opis powinien dobrać takie wymagania kwalifikacyjne i specyfikę pracy, które umożliwią poprawne i efektywne wykonanie tego zadania. Do typowych wymagań kwalifikacyjnych należą między innymi:

 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Znajomość języków obcych
 • Kompetencje i umiejętności
 • Wiedza specjalistyczna
 • Formalne uprawnienia

Ten moduł jest szczególnie ważny ponieważ jest podstawą do:

 • Procesów rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Często jest brany pod uwagę w planowaniu potrzeb szkoleniowych
 • Rozmawiamy o nim podczas oceny okresowej i IPRZ
 • Decyduje o możliwości awansu i przeszeregowania na inne stanowisko
 • Jest podstawą wielu istotnych kryteriów w metodach wartościowania

UWAGA: podobna jak powyżej – wymagania kwalifikacyjne powinny być spójne z zadaniami oraz spójne między sobą i tworzyć jedną logiczną całość w postaci wymagań i specyfiki na danym stanowisku pracy.  Częsty błąd i potem problem dla HR  i zespołów wewnętrznych  podczas wartościowania to: podobne lub takie same zadania, inna nazwa stanowiska i różnice w kwalifikacjach np.  specjalista, główny specjalista. Jeśli zadania i ich zakresy są podobne to co jest powodem różnicowania wymagań ?

Ten i podobne problemy można rozwiązać poprzez  odpowiednie przygotowanie a dalej koordynację procesu przygotowania opisów – pisałem o tym powyżej

Zaniedbanie tego etapu wydłuży wielokrotnie czas wartościowania ( w niektórych projektach wartościowanie wymagało powtórzenia z uwagi na błędne wyniki końcowe). Utrudni prace zespołu wewnętrznego oraz specjalistów ds.  HR. Źle przygotowany opis to również bardzo duże utrudnienie dla samych przełożonych, którzy często jako specjaliści w swoich dziedzinach nie muszą tego wiedzieć ( nie mają wiedzy HR) i nie rozumieją dlaczego opisy działają źle.

opisy stanowisk w służbie cywilnej

Częste błędy w opisywaniu stanowisk pracy

Poniżej lista najczęstszych i najpoważniejszych błędów podczas opisywania stanowiska pracy:

 • Opisanie osoby, która pracuje na tym stanowisku a nie wymogów Urzędu czyli stanowiska
 • Identyfikowanie stanowisk wg osób – każda osoba z minimalną różnicą zadań ma osobny opis – to prowadzi do bardzo dużej ilości stanowisk  ( miałem projekty gdzie niektóre Urzędy – szczególnie Ministerstwa – zdefiniowały 3000 i więcej  opisów – pierwszych projektach w 2007) a co za tym idzie utrudnia zarządzanie , wycenę, wartościowanie, itp.
 • Brak przemyślnej ścieżki awansu, kariery zawodowej w danym obszarze – pominięcie lub złe opisanie niektórych szczebli ( stanowisk – vacat) (  w sytuacji gdzie obecnie nie ma tam pracownika)
 • Oczywiście mamy błędy natury personalnej – sympatie i antypatie – co daje efekt zawyżania wartości stanowiska lub odwrotnie zaniżania.
 • Wykonanie opisu bez wiedzy i rozumienia jego konsekwencji (pozytywnych i negatywnych) na pracowników, ich zachowania i wyniki, na wyniki i koszty komórki organizacyjnej i całego Urzędu ( czyli wykonanie opisu z obowiązku a nie jako narzędzia do efektywnej polityki personalnej)
 • Jest jeszcze jeden błąd dotyczy głównie stanowisk będącymi wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej – chodzi o nieusystematyzowane modele kompetencji menedżerskich i wymagań

 

Jeśli treść była dla Ciebie pomocna, interesująca – chcesz wiedzieć więcej – umów się na konsultacje
Krótkie konsultacje i małe porady są darmowe.

 

Zobacz wsparcie szkoleniowe: „Opisy i wartościowanie w służbie cywilnej”

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie – zobacz nasze oferty

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha
powiązane z tym wpisem oferty naszej grupy doradców i trenerów

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog