Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Opis stanowiska pracy w procesach oceny kompetencji i predyspozycji

Opis stanowiska pracy w procesach oceny kompetencji i predyspozycji

Opis stanowiska pracy  Ocena  kompetencji  i predyspozycji 
 • wymagane zadania i obowiązki
 • odpowiedzialność i uprawnienia pracownika
 • kwalifikacje formalne
 • wymagane kompetencje i predyspozycje
 • warunki i środowisko pracy
 • inne
 • ocena rekrutacyjna,
 • ocena bieżąca  realizacji zadań
 • rozmowy  rozwojowe – coaching
 • ocena zadaniowa (MBO) – mentoring
 • ocena roczna ( np. 180 lub 360)
 • rozmowy motywacyjne – akademia rozwoju

 

 

Co łączy nowoczesny  opis  z oceną  pracownika ?
 • zadania i odpowiedniość  –  identyfikacja zadań  i ich  ocena
 • rekrutacja –  wymagania i ocena z rangowaniem
 • proces adaptacji, wdrożenia –  ocena postępów  pracownika, decyzja o dalszym zatrudnieniu
 • ścieżka rozwoju –  planowanie i ocena postępów, decyzje personalne,
 • rozwój osobisty pracownika (akademie rozwoju, akademie liderów, coaching, rozmowy okresowe, ocena roczna, itp. )
 • planowanie, ocena postępów, analiza i omówienie, wnioskowanie, ocena  wyników, ocena przyrostu  wartości oraz  potencjału pracownika,
 • poszukiwanie talentów (specjalny rodzaj  opisów) – identyfikacja, poszukiwanie, ocena, rozwój talentów,
 • system motywacyjny (specjalny rodzaj opisów) –  identyfikacja wartości stanowiska, oczekiwanych wyników MBO, aktywności rozwojowej  pracownika – ocena, dobór  motywatorów  i atrakcyjność motywacji w relacji do stawianych wymagań i celów.

 

Kiedy i w jaki sposób  opis stanowiska może nam pomóc  podczas  oceny  pracownika?

Ocena pracownika powinna być rozwojowa i zobiektywizowana. Motywacją  dla pracownika będzie wiedza w zakresie oczekiwań, skali oceny, uzasadniania oceny. Opis stanowiska jest w tym procesie bardzo pomocny

1/ dla  oceny  poprawności  wykonywanej pracy – to najczęstszy powód i najbardziej fundamentalny.

Dobrze, czytelnie  i jednoznacznie  opisane zadania pozwalają  omówić z pracownikiem jego prace

 • czy  pracownik realizuje wszystkie zadania z listy ?
 • czy realizuje je  poprawnie ?
 • czy  jest zachowany  wymagany  poziom samodzielności ?
 • czy wykonuje  inne zadania?  jakie ?  co jest  ich celem i powodem?

Posiadając opis mamy  swego rodzaju  umowę, zasady  gdzie obie  strony  mogą  analizować i omawiać  aspekt  wzajemnej współpracy.

 • oczekiwania pracodawcy  –  zakres  zadań
 • wymagania i  umiejętności  konieczne do  prawidłowej realizacji zadań
 • efektywność i poprawność pracy pracownika

2/ dla oceny w procesach  rekrutacji i selekcji  kandydatów

 • opis jako element informacji dla kandydata o zadaniach i wymaganiach na stanowisku
 • wymagania z opisu jako  kryteria  weryfikacji i  rangowania kandydatów
 • wymagania jako podstawa do rozmów, testów, sprawdzenia kandydata
 • wymagania  jako podstawa ustalenia wartości stanowiska pracy – pakiet  motywacyjny ( w tym płacowy)
Moduł Zadania i Obowiązki – najważniejszy i kluczowy dla całego opisu – wymaga odpowiedniego przemyślenia i przygotowania treści – konsekwencje są w pozostałych systemach HRM

3/ dla oceny procesu adaptacji  i wdrożenia  pracownika

 • opis pozwala na planowanie SMART – etapów  wdrożenia i adaptacji  pracownika
 • opis poszczególnych etapów rozwoju  wiedzy, umiejętności, świadomości  organizacyjnej i zawodowej
 • zobiektywizowana ocena i świadomy  proces  obserwacji  wdrożenia pracownika
 • ocena i warianty  działań w zależności od wyników oceny

4/ dla planowania i oceny rozwoju indywidulnego  pracownika

 • dotyczy  rozwoju  umiejętności, postaw, predyspozycji  – czyli  miękkich elementów
 • również rozwoju wiedzy,  kwalifikacji formalnych, praktyki  i doświadczenia
 • opis jest podstawą  do  rozmowy  i planowania SMART ER  rozwoju  osobistego  pracownika
 • dobry nowoczesny opis stanowiska pracy pozwala na ocenę i analizę postawionych celów rozwojowych, pozwala na ich modyfikację

Na  podstawie opisu stanowiska  możemy wskazać  pracownikowi:

 • co jest standardem  pracy  na tym stanowisku – co jest normą
 • czego brakuje, jak i kiedy należy to uzupełnić
 • jakie kierunki rozwoju zawodowego są możliwe w tej dziedzinie, specjalizacji, rodzinie stanowisk.
 • przykładowo –  co należy  zrobić  aby z asystenta lub z  młodszego  specjalisty  awansować na specjalistę samodzielnego, dalej na  eksperta – doradcę, lidera zespołu itp.
 • jakie są  kryteria oceny wyników i jakie są  kryteria  oceny  rozwoju pracownika,

 

Ocena rozwoju kompetencji, predyspozycji, świadomości  organizacyjnej, zgodności  postaw  z kulturą  organizacyjna  może być  realizowana w bardzo  różny  sposób i w różnym zakresie.

Najbardziej popularne  systemy wykorzystujące  opisy  stanowisk  pracy to:

5/ poszukiwanie talentów i  osób o szczególnych  predyspozycjach

 • opis  stanowiska z jednej strony standaryzuje nam wymagania i określa  normę
 • z drugiej strony pozwala dzięki tej normie określić  odchylenia w  wynikach  i rozwoju  pracownika
 • najczęściej  widzimy odchylenia ujemne  – czyli to czego brakuje, to co należy  spełnić, rozwinąć – nazywamy  taki obszar  „luką kwalifikacji, wiedzy, kompetencji”
 • nowoczesny opis stanowiska pracy  i odpadnie jego  używanie  – pozwala na identyfikację  nietypowych, cennych zdolności, predyspozycji, wiedzy, postaw jakie posiada  pracownika a które  byłbyby wartościowe dla  naszej Organizacji.  To  często  talenty,  które  bez odpowiedniego  podejścia służb HR  i przełożonego  mogą się nie ujawnić  samoistnie  a tym samym tracimy  bardzo  cenny potencjał.

 

6/ system awansu  i przemieszczeń w organizacji

 • opis  stanowiska pracy  jest zasadniczo  najmniejszą  jednostką  opisową  każdej  struktury i regulaminu organizacyjnego,
 • mamy  opisy  celów i misji  poszczególnych pionów, dywizji,  departamentów, czy  zakładów – czyli  funkcjonalnych  grup  komórek  organizacyjnych,
 • potem  opisujemy  wydziały, działy, sekcje, zespoły  – czyli  cele  i zadania poszczególnych komórek  organizacyjnych
 • końcowy  etap  opisywania struktury  organizacyjnej  to opisanie stanowisk pracy
 • opisując  stanowiska  tworzymy  specyficzne struktury  zależności  – szczególnie w dwóch  obszarach
 • obszar  pierwszy  to specjalizacja  i system awansu  pionowego  – tworzymy  pionową  strukturę  zmian, awansów  w danej „linii merytorycznej”  stanowisk  pracy
 • obszar drugi to  zakres podobieństwa  funkcjonalnego, współpracy  współzależności  merytorycznych
 • na  bazie  tak opisanych  komórek organizacyjnych i opisanych stanowisk możemy  przystąpić do świadomej polityki tworzenia systemów  rekomendowanych  awansów i przemieszczeń  pracowników
 • tworzymy czytelne  systemy awansu płacowego
Opisy stanowisk pracy poza rekrutacją  są  podstawą do procesu adaptacji, rozwoju, kariery pracowników

7/ system  motywacji płacowej

 • opis  stanowiska pozwala  określić  wartość pracy w systemie  wewnętrznej struktury płac, siatki płac, systemu wynagrodzeń zasadniczych i benefitów płacowych
 • opis pozwala na obiektywne i profesjonalne  porównywanie  płac z rynkiem na bazie  specjalistycznych raportów  i opracowań
 • opis  często  jest  postawą  wartościowanie i wyceny  dla  płac zasadniczych
 • jest  ważny w systemie  awansu  płacowego
 • w systemie  premiowania jest  podstawą  do określania zadań  premiowych – szczególnie tam gdzie system  MBO  nie posiada  kwantyfikowalnych miar  i wskaźników.

Powyżej  wymieniono i opisano  najpopularniejsze  systemu  i obszary zarządzania personalnego w jakich  opis  stanowiska pracy odgrywa kluczową  rolę.

 

Może również  posłużyć  jako  istotne narzędzie w procesach:

 

Oraz w nowoczesnych  procesach HRM takich jak:

 • Mapowanie  procesów
 • Systemy  zarzadzania przez cele MBO
 • PR  personalny, programy  staży  i kształcenia kandydatów
 • Planowanie nietypowych ścieżek karier
 • Tworzenia miejsc pracy dla  osób niepełnosprawnych
 • Tworzenia systemów organizacji pracy  sprzyjających dla osób z ograniczoną możliwością  pracy
 • Systemy  pracy  o  wynikowym charakterze  i nienormowanym czasie pracy
   

Autor i opracowanie  materiału:  Sebastian Trzaska

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog